ĐHSPHN - Nguyễn Thị Thu Hà
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1895 - Lastest Update: 7/26/2018

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà

Position Giảng viên
Telephone 0166-473-8682
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email ntt.ha@hnue.edu.vn; ha_nguyen_ivanovo@mail.ru
Language English (), Russian (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thuha

Biography / Background

Last five year’s research interests:

 1. Simulation/ Calculations of electronic structures, physico-chemical properties of materials toward application in photocatalytic reactions, artificial photosynthesis; 
 2. Simulation / Modelling of materials toward application in environmental treatment:
 • Bifunctional materials with high adsorption–catalysis for efficient treatment of dye, VOCs, Persistent organic pollutants – POPs, ...
 • Nanomaterials: nano Zinc Oxide for removal of heavy metals, goethite/CNT(or AC) for arsenic removal,
 • Carbon-based materials
 • MOFs

       3. Theoretical study of the heterogeneuos reactions: conversion of CO2, CO into useful products; 

       4. Materials Science

Qualifications

  Employment History

  • 2013 - nay, Giảng viên, BM Hóa lý thuyết và Hóa lý - Khoa Hóa học - HNUE

  Science Awards

  • 2016,Giải Nhất Poster Hội thảo cán bộ trẻ NCKH - Ba Khoa Lý-Hóa Sinh- ĐHSP HN
  • 2012,Giải Nhất Hội thảo Khoa Học dành cho CB trẻ toàn LB Nga, Крестовские чтения
  • 2010,Giấy khen cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học toàn LB Nga
  • 2009,Giải Nhì báo cáo Khoa học cấp Trường, ISUCT - Ivanovo, LB Nha
  • 2003,Bronze Medal, International Chemistry Olimpiad

  Education

  • 2011-2013, Tiến sĩ, Ivanovo State University of Chemical Technology, Advisor: Lefedova O.V., Level: Doctor, Type: Regular
  • 2009-2011, Thạc sĩ, Ivanovo State University of Chemical Technology, Advisor: Lefedova O.V., Level: Master, Type: Regular
  • 2005-2009, Cử nhân, Ivanovo State University of Chemical Technology, Advisor: Lefedova O.V., Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  1.  Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu lý thuyết quá trình hấp phụ CO2 trên vật liệu  khung hữu cơ kim loại MOFs”. Đề tài cấp Trường ĐHSP 2014-2016 - Đã nghiệm thu – xuất sắc

  2.  Thư ký khoa học đề tài “Nghiên cứu lý thuyết sự lưu giữ CO2 và hấp phụ chọn lọc CO2 trên vật liệu lai hữu cơ kim loại – MOFs”. NAFOSTED, 2013-2016, Đã nghiệm thu

  3.   Thư ký khoa học đề tài “Nghiên cứu tổng hợp xúc tác cho quá trình hydro hóa chọn lọc CO2 thành methanol”. NAFOSTED, 2015-2018, Đang thực hiện

  4.   Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu lý thuyết quá trình hấp phụ xyanua trên than hoạt tính và than hoạt tính biến tính bởi đồng”. Đề tài cấp Trường ĐHSP 2016-2018 - Đã nghiệm thu – xuất sắc

  5.  Chủ nhiệm đề tài ““Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tiên tiến trên cơ sở nano oxit kẽm nhằm xử lý hiệu quả các ion Hg2+ và Zn2+ trong nguồn nước thải ô nhiễm”, Bộ GD và ĐT, mã số B2018 – SPH – 47, đang thực hiện  

  6. Thư ký khoa học đề tài tiềm năng (NAFOSTED) "Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu nano composit trên cơ sở g-C3N4 biến tính nhằm ứng dụng xử lý hiệu quả chất màu hữu cơ" - Mã số: 05/2018/TN, đang thực hiện

  Publications / Books

  - Bài báo ISI:

  1. M.A. Budanov, O. V. Lefedova, M.V. Ulitin, Nguyen Thi Thu Ha. Features of the Phenylhydroxylamine Catalytic Hydrogenation in Water Solutions of 2-Propanole on Skeletal Nickel. Russ. J. Phys. Chem. A. 84(11), 1901-1904. 2010
  2. O.V. Lefedova, Nguyen Thi Thu Ha, A. A. Komarov, and M. A. Budanov. Peculiarities of Azobenzene Catalytic Hydrogenation in 2-Propanol Aqueous Solutions with Acid or Base Additives. Russ. J. Phys. Chem. A. 86(1), 32-35. 2012.
  3. Nguyen Thi Thu Ha, O. V. Lefedova, and A. A. Merkin. Features of the Kinetics of 4-Nitroaniline and Azoxybenzene Hydrogenation in 2-Propanol Aqueous Solutions. Russ. J. Phys. Chem. A. 87(4), 571-575. 2013
  4. Nguyen Thi Thu Ha, A. A. Merkin, A. A. Komarov, D. O. Korpatenkov, O. V. Lefedova. Hydrogenation of 4-nitroaniline in aqueous solutions of propan-2-ol with acid or base additives. Russ. J. Phys. Chem. A. 88(4), 588-590. 2014.
  5. Merkin, A.A., Latypova, A.R., Ha, N.T.T. et al. Kinetics of the Hydrogenation of a Mixture of Nitrobenzene and Azoxybenzene on Skeletal Nickel in an Aqueous Solution of Propan-2-ol. Russ. J. Phys. Chem. (2015) 89: 1772.
  6. Ha, N.N., Ha, N.T.T., Van Khu, L. et al. Theoretical study of carbon dioxide activation by metals (Co, Cu, Ni) supported on activated carbon. J. Mol. Model. (2015) 21: 322
  7. Ha, N.T.T., Lefedova, O.V. and Ha, N.N. Theoretical Study on the Adsorption of Carbon Dioxide on Individual and Alkali-Metal Doped MOF-5s. Russ. J. Phys. Chem. (2016) 90: 220.
  8. Thi Thu Ha Nguyen, Van Khu Le, Cam Le Minh, Ngoc Ha Nguyen, A theoretical study of carbon dioxide adsorption and activation on metal-doped (Fe, Co, Ni) carbon nanotube, Comp. Theor. Chem., Vol.1100, Pp 46-51 (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.comptc.2016.12.006.
  9. Nguyen Thi Thu HaO. V. Lefedova, Nguyen Ngoc Ha. Effect of organic substituents on the adsorption of carbon dioxide on a metal–organic framework. Russ. J. Phys. Chem. (2017) 91 (1): 162-166.
  10. Minh Cam LeKhu Le VanThu Ha T. Nguyen, and Ngoc Ha Nguyen. The Impact of Ce-Zr Addition on Nickel Dispersion and Catalytic Behavior for CO2 Methanation of Ni/AC Catalyst at Low Temperature J. Chem..Vol.2017 (2017), Article ID 4361056, 11 pages, https://doi.org/10.1155/2017/4361056
  11. Nguyen Ngoc Ha,  Le Minh Cam, Nguyen Thi Thu Ha, Bee-Min Goh, Martin Saunders, Mohammednoor Altarawneh, Zhong-Tao Jiang, Bogdan Dlugogorski,  Mohanad El-Harbawi, Chun-Yang Yin. Understanding the adsorptive interactions of arsenate—iron nanoparticles with curved fullerene-like sheets in activated carbon using a quantum mechanics/molecular mechanics computational approach, Phys. Chem. Chem. Phys., 2017,19, 14262-14268, DOI : 10.1039/C7CP02006F
  12. Nguyen Thi Thu Ha, A. R. Latypova, E. V. Efremov, O. V. Lefedova, D. V. Filippov. Kinetics of nitrobenzene hydrogenation on spongy nickel and catalyst with supported palladium in 2-propanol aqueous solutions with acid or base additives. Russ. J. Phys. Chem. (2017) 91 (4): 640-644.
  13. Ha NN, Cam LM, Thi Thu Ha N, Jiang Z‐T, El‐Harbawi M, Yin C‐Y. Integrated QMMM and Monte Carlo methods for analysis of adsorptive interactions between goethite cluster, carbon nanotubes, and arsenateInt J Quantum Chem2018;e25653. https://doi.org/10.1002/qua.25653

  - Bài báo quốc tế khác:

  1. Oсобенности кинетики гидрогенизации азоксибензола в водных растворах 2-пропанола с добавками кислоты или основания. Нгуен Тхи Тху Ха, Меркин А.А., Лефедова О.В. Russian Journal of Chemistry and Chemical Technology. 2012, Т. 55, №. 10 Стр. 79-81
  2. Кинетика гидрогенизации замещенных нитробензолов на гетерогенных катализаторах в водных растворах. Комаров, А. А., Лефедова, О. В., Меркин, А. А., Нгуен, Тхи Тху Ха. Russian Journal of Chemistry and Chemical Technology, 2012, Т. 55, № 11. - С. 31-35
  3. Влияние количества скелетного никеля на скорости реакций гидрогенизации промежуточных продуктов воостановления нитробензола. Нгуен Тхи Тху Ха, Меркин А.А., Латыпова А.Р.,Лефедова О.В. Russian Journal of Chemistry and Chemical Technology, 2014, Т. 57 № 2, Стр.55-58
  4. Nguyen Thi Thu Ha. A study on the reduction of compounds containing nitrogen-oxygen bond on skeletal nickel in aqueous solutions of 2-propanol. Russian Journal of Chemistry and Chemical Technology, 2016. V. 59. N 11. P. 33 39.
  5. Dien Thi Thu Huong, Pham Thi Thu Hien, Le Minh Cam, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha. Theoretical study on hydrogenation of carbon monoxide to methanol on CO (111) surface. Russian Journal of Chemistry and Chemical Technology, V. 59. N 12. P. 17 21
  6. Dinh Thi Lan and Nguyen Thi Thu Ha. Understanding the adsorption interaction between Hg(II) and nano zinc oxide: A theoretical study. Elixir Comp. Chem. 119 (2018) 51031-51033

  - Bài báo trong nước:

  1. Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Thoại, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu ảnh hưởng của kim loại khung lên khả năng hấp phụ CO2 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4. (No1), Tr.35-38, 2015
  2. Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Văn Khu, Lê Minh Cầm. Nghiên cứu lí thuyết khả năng hoạt hóa CO2 bới Co, Cu, Ni trên chất mang than hoạt tính. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T4. (No1), Tr.45-51, 2015
  3. Nguyn Th Thu Hà, Nguyễn Đình Thoại. Nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng của các nhóm thế hữu cơ đến khả năng hấp phụ CO2 của vật liệu khung kim loại- hữu cơ MOF-5. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ T5. (№1), Tr.104-109, 2016.
  4. Nguyn Th Thu Hà, Nguyễn Đình Thoại. Nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng của kim loại khung tới khả năng hấp phụ CO2 của MOF-177. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ T5. (№1), Tr.115-119, 2016.
  5. Nguyễn Thị Huyền Tâm, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hà , Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lí thuyết quá trình hấp phụ carbon dioxide trên xúc tác Co(111). Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T5. (No 3), Tr.31-35, 2016
  6. Tô Thị Hòa, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thu Hà. Nghiên cứu lý thuyết quá trình hấp phụ ion xyanua trên cacbon hoạt tính và cacbon hoạt tính biến tính bởi Cu bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ T6. (№4), Tr.144-150, 2017.   
  7.  Đỗ Thanh Hà, Hà Thị Thảo, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hà. Nghiên cứu lý thuyết quá trình hấp phụ Asen (V) trên than hoạt tính chứa nhóm chức bề mặt –OH và –COOH. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ T6. (№1), Tr.161-167, 2017.
  8. Trần Văn Tường, Nguyễn Thị Thu Hà, Đinh Quang Hiếu, Lê Minh Cầm. Tổng hợp, đặc trưng và bước đầu nghiên cứu khả năng hấp phụ Zn(II) của nano oxit kẽm (ZnO). Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ T6. (№3), Tr.157-164, 2017.
  9. Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm. Nghiên cứu quá trình hydro hóa CO2 thành metanol trên hệ xúc tác Cu/Zn/Al. Tạp chí hóa học, 2017
  10. Đinh Thị Hồng Vân. Nghiên cứu lý thuyết tương tác giữa các phân tử O2 và CO với Hem-protein bằng phương pháp phiếm hàm mật độ. HNUE Journal of science, 2018, Volume 63, Issue 5B 
    

  Workshop papers

  1.   Нгуен Тхи Тху Ха. Кинетика реакций каталитической гидрогенизации нитро-, азокси- и азогрупп в водных растворах 2-пропанола. XIX International «Lomonosov» conference of students, post-graduates and young scientists, Moscow, 2012

  2.   Nguyen Thi Thu Ha. Kinetic features of the hydrogenation of 4-nitroaniline in aqueous 2-propanol solutions on skeletal nickel. IX International conference «Mechanisms of catalytic reactions», October 22-25, 2012. - St. Petersburg, Russia

  3.  Нгуен Тхи Тху Ха. Особенности кинетики гидрогенизации нитро-, азокси- и азогрупп в водных растворах 2-пропанола с добавками кислоты и основания на скелетном никеле. Всероссийская научная школы-конференцая молодых ученых «Катализ: от науки к промышленности», 28 октября - 2 ноября 2012г. – г. Томск

  4.  Нгуен Тхи Тху Ха. Адсорбция и скорости реакций гидрогенизации замещенных нитробензолов и промежуточных продуктов неполного восстановления нитрогруппы. III Международная конференция «Техническая химия. От теории к практике», 15-19 Октября 2012 г. - г. Пермь

  5.  Нгуен Тхи Тху Ха. Особенности кинетики реакций гидрогенизации нитро-, азокси- и азогрупп на скелетном никеле в водных растворах 2-пропанола. Всероссийская школы-конференция молодых ученых "Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем" (Крестовские чтения), - г. Иваново: ИХР РАН, 2012

  6.  Нгуен Тхи Тху Ха. Влияние количества скелетного никелевого катализатора на скорости реакций жидкофазной гидрогенизации нитро-, азокси- и азогрупп. Всероссийская школы-конференция молодых ученых "Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем" (Крестовские чтения), - г. Иваново: ИХР РАН, 2012

  7. Nguyen Dinh Thoai, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Ngoc Ha. A density functional theory study on the adsorption of methane on metal-organic framework MOF‑ 5. The 10th International Conference on Eurasian scientific development. Vienna,2016. P.69-73

  8. Nguyễn Quốc Anh, Lê Văn Khu, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm. Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ CO2 của FeCo-MIL-88B. Hội thảo Khoa học và Công nghệ. Hanoi, 2016

  9. Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Dinh Thoai, Tran Thanh Hue. A theoretical study on the adsorption of carbon dioxide on metal-organic frameworks. The 6th Asian Symposium on Advanced Materials: Chemistry, Physics and Biomedicine of Functional and Novel Materials, Hanoi, September, 2017


  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top