ĐHSPHN - Nguyễn Trọng Dũng
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 4801 - Lastest Update: 12/4/2017

ThS Nguyễn Trọng Dũng

Position
Telephone
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email dungntsphn@gmail.com
Language B2 (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/dungnt_vatly

Biography / Background

-Hiện nay đang tham gia giảng dạy Tin học Vật lý

-Hướng nghiên cứu chính là: Vật lý Chất rắn, Vật lý mô phỏng

+Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện và từ của vật liệu nano

+Mô hình hóa các vật liệu có kích thước nano

 

Qualifications

  Employment History

  • 2015 - nay, Giáo viên, Bộ môn Vật lý lý thuyết - khoa Vật lý trường ĐHSP Hà Nội
  • 2009-2015, Giáo viên, Bộ môn Vật lý Chất rắn - khoa Vật lý trường ĐHSP Hà Nội
  • 2000-2009, Giảng viên, Khoa học Cơ bản & Kỹ thuật Cơ sở, Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

  Science Awards

  Education

  • 2003-2005:, 03, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Lục Huy Hoàng, Level: Master, Type: Regular
  • 1998-2000:, 02, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Non regular
  • 1996-2000:, 01, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

   Publications / Books

   1. Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, Mai Thị Lan, Nguyễn Văn Hồng và Phạm Khắc Hùng, "SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ HẠT LÊN VI CẤU TRÚC CỦA MÔ HÌNH HẠT Fe" , JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, Natural Sci., 2013, Vol. 58, No. 3, pp. 149-153

   2. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, Mai Thi Lan, Nguyen Van Hong, Pham Khac Hung, "THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON MICROSTRUCTURE

   AND THE PHASE TRANSITION TEMPERATURES OF Fe PARTICLE MODELS UNDER SIMULATED CONDITIONS", JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, Mathematical and Physical Sci., 2013, Vol. 58, No. 7, pp. 147-153

   3. Nguyễn Trọng Dũng1, Nguyễn Chính Cương1, Hồ Tuấn Hùng1 và Lại Khắc Hoàng, MÔ PHỎNG ỨNG DỤNG THYRISTOR TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU", JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: 10.18173/2354-1059.2015-0002, Natural Sci. 2015, Vol. 60, No. 4, pp. 9-16

   4.  Nguyễn Trọng Dung, Nguyen Chinh Cuong, "Crystalline process in iron nano models", tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà nội 2, số 32, ISSN: 1859-2325, pp 12-20, 2015

   5. NGUYỄN TRỌNG DŨNG*, VAI TRÒ CỦA MÔ PHỎNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ GIẢNG DẠY CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT", TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 6(72) năm 2015, pp 49-55

   6. NGUYEN TRONG DUNG*, NGUYEN CHINH CUONG, " THE CRYSTALLIZATION  PROCESS IN THE NANO-IRON PARTICLES MODEL, TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 9(75) năm 2015, pp 23-32

   7. NGUYEN TRONG DUNG* , NGUYỄN CHÍNH CƯƠNG, " FACTORS INFLUENCING THE MICROSTRUCTURE AND MAGNETISM OF IRON NANOPARTICLES", TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 12(78) năm 2015, pp 29-40

   8. Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, Hồ Tuấn Hùng và Lại Khắc Hoàng, MÔ PHỎNG ỨNG DỤNG THYRISTOR TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU", JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: 10.18173/2354-1059.2015-0002, Natural Sci. 2015, Vol. 60, No. 4, pp. 9-16

   9.  Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, "Crystalline process in iron nano models", tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà nội 2, số 32, ISSN: 1859-2325, pp 12-20, 2015

   10. NGUYỄN TRỌNG DŨNG, VAI TRÒ CỦA MÔ PHỎNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ GIẢNG DẠY CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT", TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 6(72) năm 2015, pp 49-55

   11. NGUYEN TRONG DUNG, NGUYEN CHINH CUONG, " THE CRYSTALLIZATION  PROCESS IN THE NANO-IRON PARTICLES MODEL, TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 9 (75) năm 2015, pp 23-32

   12. NGUYEN TRONG DUNG, NGUYEN CHINH CUONG, " FACTORS INFLUENCING THE MICROSTRUCTURE AND MAGNETISM OF IRON NANOPARTICLES", TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 12(78) năm 2015, pp 29-40

   13. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, "The influence of temperature on the microstructure and mechanical properties of the nickel bulk model, Hue University Journal of Science, ISSN 1859-1388, vil 107, no 08, 2015, pp 31-38 

   14. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, INFLUENCE OF THE PARTICLE NUMBER ON THE MICROSTRUCTURE OF THE NiAl MODEL, Hue University Journal of Science, ISSN 1859-1388, Vol. 116, No. 2, 2016, pp. 19-27

   15. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, Influence of the Particle Size on the Microstructure and the Curie Temperature (TC) of Nano-Iron Particles Model', International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), ISSN: 2231-2307, Volume-6 Issue-4, September 2016, pp 26-31

   16. Nguyen Trong Dung, Nguyen Thi Ha and Nguyen Chinh Cuong, "INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE MICROSTRUCTURE AND PHASE TRANSITION OF A CaSiO3 BULK MODEL",  JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, Mathematical and Physical Sci., 2016, Vol. 61, No. 7, pp. 88-97, DOI: 10.18173/2354-1059.2016-0036.

   17. Nguyễn Trọng Dũng, Phạm Thị Huế, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Chính Cương, "Ảnh hưởng của nhiệt độ lên vi cấu trúc và cơ chế khuyếch tán của mô hình khối Fe2O3  bằng phương pháp động lực học phân tử", JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, Natural Sci. 2016, Vol. 61, No. 4, pp. 33-38, DOI: 10.18173/2354-1059.2016-0006

   18. Nguyen Chinh Cuong, Nguyen Trong Dung, "The influence of temperature on the microstructure and the phase transition process of the SiO2 bulk model, Scientific journal of HaNoi metropolitan university, vol 8, pp 15-23, 2016 

   Workshop papers

   • 2017 SVNCKH: Đặng Thị Hương, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, "NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN CƠ TÍNH CỦA MÔ HÌNH NIKEN KHỐI", SVNCKH cấp khoa 2017, giải ba, K63
   • 2017 SVNCKH: Trần Trung, Trần Văn Trường, Dương Trọng Lượng, Nguyễn Chí Hưng và Nguyễn Trọng Dũng, "XÂY DỰNG VÀ KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA HỆ CƠ HỌCBẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG", SVNCKH cấp khoa 2017, giải khuyến khích, K64

   • 2016 SVNCKH: Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Trọng Dũng, " Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm theo chuẩn elearning", SVNCKH cấp khoa 2016, giải nhì, K62
   • 2016 SVNCKH: Phạm Thị Huế, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, "Nghiên cứu vi cấu trúc của hạt nano NiAl", SVNCKH cấp khoa 2016, giải ba, K62

   • 2015 SVNCKH:, Nguyễn Thị Huệ, Phan Thị Nhung, Nguyễn Trọng Dũng , Nghiên cứu, chế tạo máy ion âm để khử khói thuốc lá, SVNCKH cấp khoa 2015, giải nhì, K61 
   • 2015 SVNCKH:, Nguyễn Thị Thao, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, Sự ảnh hưởng của số hạt lên vi cấu trúc, quá trình kết tinh của mẫu nicken khối, SVNCKH cấp khoa 2015, giải khuyến khích, K61
   • 2015 SVNCKH:, Trần Thị Thu Hương, Phùng Thị Thắm, Nguyễn Trọng Dũng , Thiết kế website đào tạo trực tuyến môn vật lý 12, SVNCKH cấp khoa 2015, giải khuyến khích, K61

   • 2014 SVNCKH:, Bùi Thị thuỳ Linh, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương , Sự ảnh hưởng của vi cấu trúc lên từ tính của mô hình hạt Fe, SVNCKH cấp khoa 2014, giải nhì, SV K60A, 
   • 2014 SVNCKH:, Lê Thuỳ Trang, Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Trọng Dũng , Nghiên cứu, mô phỏng các phần tử cơ bản trong mạch điện tử công suất , SVNCKH cấp khoa 2014, giải khuyếnkhích, SV K60B, 
   • 2014 SVNCKH:, Vương Thị Quế, Nguyễn Trọng Dũng , Nghiên cứu, mô phỏng mạch điện tử công suất, SVNCKH cấp khoa 2014, giải khuyếnkhích, SV K60B, 

   • 2013 SVNCKH:, Đỗ Thị Hoan, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, Mô phỏng ảnh hưởng của dập tắt nhiệt đối với đỉnh sáng nhiệt phát quang, Hướng dẫn SVNCKH khoa Vật lý, giải 3, 2013,
   • 2013 SVNCKH:, Ngô Liên Phương, Nguyễn Trọng Dũng , Nghiên cứu, xác định hệ số quang phản xạ trong vật liệu bán dẫn GaAs bằng ngôn ngữ lập trình Maple, SVNCKH cấp khoa 2013, giải nhì,
   • 2013 SVNCKH:, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Trọng Dũng, Hoàng Hồng Sơn, Đỗ Bảo Sơn, Phạm Đức Đông , Song song hoá quá trình mô phỏng hạt nano Fe bằng phương pháp động lực học phân tử , SVNCKH cấp trường, Khoa Công nghệ thông tin 2013, giải nhất, được gửi tham gia đề tài cấp bộ đạt giải khuyến khích, 
   • 2013 SVNCKH:, Nguyễn Thị Thanh Hường, Nguyễn Trọng Dũng, Nghiên cứu, thiết kế phần mềm mô phỏng phần điện trong chương trình Vật lí THPT, Hướng dẫn SVNCKH khoa Vật lý, giải 3, 2013,
   • 2013 SVNCKH, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Trọng Dũng, Hoàng Hồng Sơn, Đỗ Bảo Sơn, Phạm Đức Đông, Song song hoá quá trình mô phỏng hạt nano Fe bằng phương pháp động lực học phân tử , SVNCKH cấp khoa, Khoa Công nghệ thông tin 2013, giải nhất, 

   • 2012 SVNCKH:, Đới Việt Dũng, Nguyễn Trọng Dũng , Nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển 89S52 vào điều khiển led 3d (5x5x5)" , Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải ba , 
   • 2012 SVNCKH:, Ngô Viết Hiếu, Ngô Liên Phương, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, Nghiên cứu, sử dụng ngôn ngữ lập trình Maple vào việc mô phỏng dao động nút mạng tinh thể và dao động màng, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhất , 
   • 2012 SVNCKH:, Trần Thị Sen, Nguyễn Trọng Dũng, Lục Huy Hoàng, Nguyễn Thị Thảo, Chế tạo hạt nano vàng, tổ hợp kháng thể đơn dòng AFP nhằm ứng dụng trong chuẩn đoán bệnh ung thư gan, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhì , ,
   • 2011 SVNCKH:, Đới Việt Dũng, Trần Thị Sen, Nguyễn Trọng Dũng , Nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển 89C51 vào thiết kế bảng điện tử “ Quảng cáo led ”, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa 2011, giải nhì , 
   • 2011 SVNCKH:, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trọng Dũng, Lục Huy Hoàng, Nguyễn Minh Hùng, Chế tạo hạt Nano vàng và nghiên cứu tính chất quang, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhì , ,
   • 2011 SVNCKH:, Trần Phương Loan, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương , Nghiên cứu, ứng dụng ngôn ngữ lập trình Matlab vào mô phỏng một số bài toán vật lý, ứng dụng thực tiễn, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhì , 
   • 2011 SVNCKH:, Trần Thị Thuý, Lại Thị Vân,Nguyễn Trọng Dũng, Thiết kế bài giảng điện tử “Môn Vật lý hệ Trung học Cơ sở, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải ba , 

   • 2010 SVNCKH:, N.V.Lợi, Nguyễn Trọng Dũng, Ứng dụng vi điều khiển 89C51 để chế tạo một số thiết bị thí nghiệm dùng trong dạy học vật lí, Hướng dẫn SVNCKH cấp trường, 
   • 2010 SVNCKH:, N.V.Lợi, Nguyễn Trọng Dũng, Nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển 89C51 vào điều khiển đèn led ma trận, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhất, 
   • 2010 SVNCKH:, T.T.Sen, T.T.Thúy, V.T.Len, L.T.Vân, Nguyễn Trọng Dũng, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thiết kế phần mềm tương tác Việt, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhì,

   • 2009 SVNCKH:, N.T.Thúy, N.K.Tâm, Nguyễn Trọng Dũng, N.T. Lập, Lập trình thu và xử lý tín hiệu số dùng vi điều khiển 89C51, một số ứng dụng, Hướng dẫn SVNCKH cấp trường,
   • 2009 SVNCKH:, Ngô Khắc Tâm, Nguyễn Trọng Dũng, Nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển 89C51 vào hệ thống đèn led sáng (Kiểu sâu bò), Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhất, 

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top