ĐHSPHN - Phạm Hữu Điển
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1974 - Lastest Update: 6/3/2018

Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Điển

Position Trưởng Bộ môn
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email dienph@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (C), Tiếng Nga (D),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/dienph

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

     Publications / Books

     Năm 1984

     1. Yu.L.Khmelnitski, Pham Huu Dien, A.N.Semenov, K.Martinek. Optimization of Enzyme catalyzed peptide synthesis in a “water- immiscrible organic solvents” biphasic system. Tetrahedron, V.40, No.21, p.4425-4432 (1984).


     Năm 1995

     1. Chau Van Minh, Pham Huu Dien, A.P.Rudenko. Effekt povusheniya kataliticheskoi aktivnosti pri sulfidirovaniya metallopolimernukh. Vestnik Moscow Univ., ser.2: Khimiya, T.36, No.1, tr.60-63 (1995).
     2.  Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh, Ngô Thị Thuận. Hiệu ứng sunfua hoá xúc tác phức kim loại- polime. Tạp chí Hoá học, T.33, No.1, tr. 61-62 (1995).
     3. Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh, Ngô Thị Thuận. Tính chất hấp phụ của poliacrylamit (PAA) và hoạt tính của Cu(II) mang trên nó.Tạp chí Hoá học, T.33, No.2, tr.25-28 (1995).
     4. Trịnh Đức Hưng, Nông Quốc Khánh, Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh, Ngô Thị Thuận. Nghiên cứu ảnh hưởng của bản chất ion kim loại lên hoạt tính xúc tác phức kim loại- polime. Tạp chí Hoá học, T.33, No.3, tr.72-75 (1995).
     5.  Ngô Thị Thuận, Đặng Lan Hương,  Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh. Nghiên cứu sự hấp phụ của Cu(II) lên poliacrylamit Cu(II)/PAA và hoạt tính xúc tác của nó. Tuyển tập các Báo cáo,  Hội nghị KH Viện Hoá học, Hà Nội- 9/1995, tr.57-61.
     6. Châu Văn Minh, Lê Mai Hương, Đặng Lan Hương, Nguyễn Việt Hùng, Trịnh Đức Hưng, Nông Quốc Khánh, Phạm Hữu Điển, Đào Đình Kim. Nghiên cứu sử dụng chitosan làm chất điều hoà sinh trưởng cho cây. Tuyển tập các công trình NCKH, Viện hoá học HCTN 1994-1995, Hà Nội, tr.27-33.
     7. Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh, Ngô Thị Thuận. Xác định thành phần và hoạt tính xúc tác phức Fe(III), Fe(II) với acrylamit trong phản ứng oxi hoá DL-systein bằng oxi phân tử. Tuyển tập các công trình NCKH, Viện hoá học HCTN 1994-1995, Hà Nội, tr.142-149.
     8. Châu Văn Minh, Đặng Lan Hương, Trịnh Đức Hưng, Nông Quốc Khánh, Phạm Hữu Điển. Khả năng hấp phụ ion kim loại lên chitin, chitosan và hoạt tính xúc tác phức Cu(II)/chitin, Cu(II)/chitosan trong phản ứng oxi hoá pha lỏng. Tuyển tập các công trình NCKH, Viện hoá học HCTN 1994-1995, Hà Nội, tr.150-156.
     9. Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh, Nông Quốc Khánh, Ngô Thị Thuận. Hoạt tính xúc tác phức Fe(III) mang trên màng trao đổi ion trong quá trình oxi hoá Na2S. Tuyển tập các công trình NCKH, Viện hoá học HCTN 1994-1995, Hà Nội, tr.157-163.


     Năm 1996

     1. Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh, Ngô Thị Thuận. Sự hình thành tâm hoạt tính của xúc tác phức Cu(II) trên chất mang polime trong phản ứng oxi hoá các hợp chất sunfua. Tạp chí Hoá học, T.34, No.1, tr.56-61 (1996).
     2. Đặng Văn Luyến, Phạm Thuý Bình, Chu Đình Kính, Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển. Xúc tác oxi hoá kim loại- polime trên cơ sở chitin và chitosan. Tạp chí Hoá học, T.34, No.ĐB, tr.6-9 (1996).
     3. Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Lê Mai Hương. Sử dụng chitosan làm chất bảo quản thực phẩm tươi và đóng hộp. Tạp chí Hoá học, T.34, No.ĐB, tr.96 (1996).
     4. Võ Viễn, Nguyễn Bá Xuân, Nguyễn Văn Phất, Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển. Tổng hợp và sử dụng rây phân tử CoAPO-5 làm xúc tác cho phản ứng oxi hoá p-cresol thành p-hydrobenzandehit. Tạp chí Hoá học, T.34, No.2, tr.59-63 (1996) .
     5. Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Đặng Lan Hương, Trịnh Đức Hưng, Hoàng Thanh Hương. Nghiên cứu sử dụng chitosan trong nông nghiệp và bảo quản thực phẩm (phần I). Tạp chí Hoá học, T.34, No.4, tr.29-33 (1996).
     6. Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh, Ngô Thị Thuận. Hoạt tính xúc tác phức Fe(III) mang trên màng trao đổi ion trong quá trình oxi hoá Na2S. Tạp chí Khoa học, ĐHQG HN, T.22, No.1, tr.20-23 (1996).


     Năm 1997

     1. Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Đặng Lan Hương, Trịnh Đức Hưng, Hoàng Thanh Hương. Nghiên cứu sử dụng chitosan trong nông nghiệp và bảo quản thực phẩm (phần II). Tạp chí Hoá học, T.35, No.3, tr.75-78 (1997).
     2. Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Ngô Thị Thuận, Nguyễn Văn Tuyến. ảnh hưởng của chất khâu mạch đến hoạt tính xúc tác phức kim loại – polime. Tạp chí Hoá học, T.35, No.3b, tr.85-88 (1997). ảnh hưởng của chất khâu mạch đến hoạt tính xúc tác phức kim loại – polime. Tạp chí Hoá học, T.35, No.3b, tr.85-88 (1997).
     3. Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Bằng, Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Nguyễn Kiên Cường. Nghiên cứu tổng hợp và sử dụng polime trương nở có khả năng giữ nước cao. Tòan văn Báo cáo Hội nghị KHCB & ƯD, Tạp chí Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1, tr. 187-192 (1997).


     Năm 1998

     1. Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh. Nghiên cứu sử dụng một số polime thiên nhiên từ nguồn sinh vật biển để cố định enzym. Hội nghị Hoá học toàn quốc, Hà Nội-10/1998, T.1, tr.8-11.
     2. Lưu Văn Chính, Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Trịnh Đức Hưng, Đặng Lan Hương. Sử dụng polime thiên nhiên cho bảo quản thực phẩm. Hội nghị Hoá học toàn quốc, Hà Nội-10/1998, T.1, tr.77-80.
     3. Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Trịnh Đức Hưng, Nguyễn Văn Bằng, Lưu Văn Chính, Phan Văn Kiệm. Nghiên cứu sử dụng chitosan làm chất điều hoà sinh trưởng cho cây. Hội nghị Hoá học toàn quốc, Hà Nội-10/1998, T.1, tr.81-83.
     4. Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Ngô Thị Thuận. Một số hiệu ứng xúc tác phức kim loại-polime. Hội nghị Hoá học toàn quốc, Hà Nội-10/1998, T.1, tr.265-268.
     5. Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh, Ngô Thị Thuận. Xúc tác phức kim loại – polime: mô hình hoạt động đợn giản của xúc tác enzym. Hội nghị Hoá học toàn quốc, Hà Nội-10/1998, T.1, tr.269-271.
     6. Phan Văn Kiệm, Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh, Trịnh Cương, Đào Văn Tường. Một số nghiên cứu ban đầu về chitin từ vỏ sam đuôi tam giác của Viet Nam. Tạp chí Hoá học, T.36, No.3, tr.63-66 (1998).
     7. Trịnh Đức Hưng, Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Lưu Văn Chính, Ngô Thị Thuận. Khả năng hấp phụ của ion kim loại lên N,O-cacboxymethylchitosan, axylchitosan và hoạt tính xúc tác của phức Cu(II)/CMChs, Cu(II)/AChs trong phản ứng oxi hoá Na2S bằng oxi phân tử. Tạp chí Hoá học và CN Hoá chất, T.36, No.7, tr.16-21 (1998).
     8. Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Nguyễn Văn Bằng, Lưu Văn Chính, Trịnh Đức Hưng, Nguyễn Văn Tuyến, Hoàng Văn Phiệt. Antibacterial activity of N-methylenechitosan (MChs) and catalytical activity of Cu(II)/MChs complexes in oxidation of Na2S. Hội nghị Quốc tế ASOMPS-IX, Hà Nội, 24-28/9/1998, tr.206.
     9. Lưu Văn Chính, Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Trịnh Đức Hưng. The antifungal and antibacterial activities of some chitin derivates. Hội nghị Quốc tế ASOMPS-IX, Hà Nội, 24-28/9/1998, tr.208.
     10. Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm, Trịnh Cương. Natural sources for chitin preperation. Hội nghị Quốc tế ASOMPS-IX, Hà Nội, 24-28/9/1998, tr.260.
     11. Lưu Văn Chính, Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh. Antifungal and antibacterial activities of some compounds from marine natural products. Proceedings of UNESCO Seminar, Seul, Korea, 12- 17 Nov., 1998, pp.174-175


     Năm 1999


     1. Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh, Hoàng Văn Phiệt. Một số nghiên cứu về phức kim loại- polime trên cơ sở N-metylenchitosan. Tạp chí Hoá học, T.37, No.1, tr.53-56 (1999).
     2. Trịnh Đức Hưng, Châu Văn Minh, Lưu Văn Chính, Phạm Hữu Điển, Ngô Thị Thuận. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhóm chức trong mạng polime đến khả năng hấp phụ của ion kim loại Cu(II), Ni(II), Co(II) và hoạt tính xúc tác của phức Cu(II)/polime trong phản ứng oxi hoá Na2S. Tạp chí Hoá học, T.37, No.3, tr.71-75 (1999).
     3. Trịnh Đức Hưng, Châu Văn Minh, Lưu Văn Chính, Phạm Hữu Điển, Ngô Thị Thuận. Khả năng hấp phụ Cu(II) lên a-chitin, b-chitin và hoạt tính xúc tác của phức Cu(II)/chitin trong phản ứng oxi hoá Na2S bằng oxi phân tử. Hội nghị Hoá học toàn quốc, Qui Nhơn 9-11/9/1999, tr.267-270.


     Năm 2000


     1. Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh, Hoàng Văn Phiệt. Nghiên cứu hiệu ứng tập thể của hệ xúc tác {Cu(II)-Ni(II)}, {Cu(II)-Co(II)}, {Co(II)-Ni(II)} và {Cu(II)-Co(II)-Ni(II)} trên chất mang N-metylenchitosan (N-MChs) trong phản ứng oxi hoá Na2S bằng oxi phân tử. Tạp chí Hoá học, T.38, No.1, tr.53-58 (2000).
     2. Phạm Hữu Điển, Phan Văn Kiệm, Lưu Văn Chính, Châu Văn Minh. Alkaloid từ rễ cây Bách Bộ Stemona tuberosa Lour. (Stemonaceae). Phần I. Tạp chí Hoá học, T.38, No.1, tr.64-67 (2000).
     3. Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh, Hoàng Văn Phiệt. Hiệu ứng sunfua hoá xúc tác phức kim loại- polime trên cơ sở N-metylenchitosan. Tạp chí Hoá học, T.38, No.2, tr.53-56 (2000).
     4. Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh, Hoàng Văn Phiệt. Sự hình thành tâm hoạt tính của xúc tác phức Cu(II) trên chất mang N-metylenchitosan (N-MChs) trong phản ứng oxi hoá Na2S bằng oxi phân tử. Tạp chí Hoá học và công nghiệp hoá chất, No.3 (60), tr.14-19 (2000).
     5.  Phạm Hữu Điển. Cây Bách Bộ: Thành phần hoá học, hoạt tính sinh học và triển vọng ứng dụng trong y dược. Tạp chí Hoá học và công nghiệp hoá chất, No.7 (64), tr.13- 17 (2000).
     6. Phạm Hữu Điển, Phan Văn Kiệm, Lê Mai Hương, Châu Văn Minh. Chiết tách và khảo sát hoạt tính sinh học của dịch chiết từ rễ củ cây Bách Bộ (Stemonaceae). Tạp chí Hoá học và công nghiệp hoá chất, No.7, tr.21-25   (2000).
     7. Phạm Hữu Điển, Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh. Alkaloid từ rễ cây Bách Bộ Stemona tuberosa Lour. (Stemonaceae). Phần II. Tạp chí Hoá học và công nghiệp hoá chất, No.7 (64), tr.9-12  (2000).
     8. Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Vũ Mạnh Hùng. Chiết tách, xác định cấu trúc và thử hoạt tính sinh học của plumbagin từ cây Bạch hoa xà Plumbago zeylanica L. (Plumbaginaceae). Tạp chí Dược học, No. 11 , tr. 14-15 (2000)
     9. Lưu Văn Chính, Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Vũ Mạnh Hùng, Ngô Thị Thuận. Tổng hợp và nghiên cứu tác dụng hạ cholesterol máu của N,N,N-trimetylchitosan (TMC). Tạp chí Dược học, No.9, tr.9-11 (2000).
     10. Lưu Văn Chính, Ngô Thị Thuận, Phạm Lê Dũng, Phạm Hữu Điển, Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh. Tổng hợp một vài dẫn xuất của chitosan. Tạp chí Hoá học và CN hoá chất, No.4 (61), tr.18-23 (2000)
     11. Châu Văn Minh Lưu Văn Chính, Phạm Hữu Điển, Phan Văn Kiệm, Ngô Thị Thuận. Bioactivity and adsorption capacity of some active compounds synthesized from  Marine natural products. ASOMPS-X, 18-23 November 2000, Dhaka, Bangladesh, p.167.
     12. Pham Huu Dien, Guo-Wei Qin, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Phan Tong Son, Hoang Van Phiet. Study on Chemical constituents and Biological activity of some Vietnamese Stemona Plants. ASOMPS-X, 18-23 November 2000, Dhaka, Bangladesh, p.219.     Năm 2001


     1.  Lưu Văn Chính, Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Ngô Thị Thuận. Xác định độ đề axetyl hoá chitin bằng phương pháp phổ hồng ngoại và cộng hưởng từ nhân. Tạp chí Hoá học, số 1, Tập 39, tr.45-48 (2001).
     2. Phạm Hữu Điển, Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh. Alkaloid từ rễ củ Bách Bộ. Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học, Viện hoá học các hợp chất thiên nhiên, Trung tâm KHTN & CNQG, tháng 6/2001, tr. 52-60.
     3. Phạm Hữu Điển, Châu Văn Minh. Nghiên cứu thành phần hoá học của vỏ thân cây Chân danh hoa thưa Enonymus laxiflorus Champ. (Họ Dãy gối, Celastraceae) . Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học, Viện hoá học các hợp chất thiên nhiên, Trung tâm KHTN & CNQG, tháng 6/2001, tr. 61-65.
     4.  Lưu Văn Chính, Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Ngô Thị Thuận. Tổng hợp và nghiên cứu họat tính sinh học của một số dẫn xuất từ chitin. Tuyển tập báo cáo khoa học, Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên, Trung tâm KHTN & CNQG, tr.100-108 (2002).
     5.  Phạm Hữu Điển, Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh. Thuỷ phân pectin bằng enzim pectinasa và ứng dụng. Tạp chí Hoá học, T.39, số 4, tr. 14-19 (2001).
     6. Vũ Mạnh Hùng, Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển. The isolation, structure determination and some biological activities of plumbagin from Plumbago zeynalica. Proceeding the 2nd Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, October 20-23, 2001, Hanoi- Vietnam, pp. 401- 404.


     Năm 2002


     1. Châu Văn Minh, Lưu Văn Chính, Phạm Hữu Điển, Phan Văn Kiệm, Nguyễn Kiên Cường, Phạm Hồng Hiệp, Trịnh Cương, Nguyễn Phi Long, Lương Đức Tuân. Tổng hợp và khả năng chống ăn mòn của benzotriazole. Tạp chí hoá học và ứng dụng, số 3/2002, tr.28-32 (2002).
     2. Châu Văn Minh, Lưu Văn Chính, Phạm Hữu Điển, Phan Văn Kiệm, Trịnh Cương, Lương Đức Tuân. Tổng hợp và xác định cấu trúc của 4-diethylamino- 3- methyl-butanone-2. (2002) Tạp chí hoá học và ứng dụng, số 4/2002, tr.17-19 (2002).
     3. Phạm Hữu Điển, Phan Văn Kiệm, Đặng Thị Lan Hương, Lưu Văn Chính, Châu Văn Minh, Đào Văn Phan, Nguyễn Khánh Hòa. Khả năng hạ đường huyết của sinh địa Rehmannia glutinosa (Scrophulariaceae) và tri mẫu Anemarrhema asphodeloides (Liliaceae) (2002), Tạp chí Dược học, No. 5, tr. 10- 12.
     4. Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm, Lưu Văn Chính, Trương Quang Trung, Phạm Hưu Điển, Trịnh Cương. Tổng hợp 4-diethylamino- butane-2 –one và 3- diethylamino- phenyl- propane- 1- one. Tạp chí Hoá học và ứng dụng, No. 5, tr.28- 31 (2002).
     5.  Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm, Phạm Hữu Điển, Trương Quang Trung. Tổng hợp 1-diethylamino- 5- methyl-hexanone-3. Tạp chí Hoá học và ứng dụng, No. 6, tr.25-28 (2002).
     6. Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm, Phạm Hưu Điển, Trương Quang Trung, Lưu Văn Chính. Tổng hợp  4- morpholin- 4-yl butan- 2-one. Tạp chí Hoá học và ứng dụng,  No. 7, tr.14-18 (2002).
     7.  Pham Huu Dien, Bing Wu Yu, Ye Yang, Chau Van Minh, Guo-Wei Qin. Alkaloids from Stemona collinsae . Asian J. of Nat. Prod. Research, V.4 No.2, pp.81-85 (2002).
     8. Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Kim Young Ho. Tecpenoit từ cây ngũ gia bì hương Việt Nam. Tạp chí hoá học, T.40, số Đặc Biệt, tr.92-96, (2002).
     9. Phạm Hữu Điển, Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh. Chiết tách và thử họat tính sinh học của một số ancaloit từ củ Bách bộ đứng. Tạp chí hóa học và ứng dụng, No.9, tr.21-27 (2002).
     10. Phạm Hữu Điển, Phan Văn Kiệm, Lê Mai Hương, Châu Văn Minh. Nghiên cứu họat tính sinh học của cây ráy. Tạp chí Hóa học và ứng dụng, No.11, tr.29-32 (2002).


     Năm 2003

     1.  Pham Huu Dien, Ren Xue Yuan, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Guo Wei Qin, Ye Yang. Alkaloids from Stemona cochinchinensis (2003). Poster presentation on ASOMPS XI, Kunming, China, Oct.26-30, 2003, p.152.
     2. Chau Van Minh, Phan Van Kiem, Kim Young Ho, Jung Joon Lee, Pham Huu Dien. A new diterpene glycoside from Acanthopanax trifoliatus (Moraceae) of Vietnam. Poster presentation on ASOMPS XI, Kunming, China, Oct.26-30, 2003, 193.
     3. Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Pham Huu Dien, Yong Ho Kim. A new 24-nor- lupane glycoside of Acanthopanax trifoliatus (Moraceae). Advances in  Nat. Sciences (Acad. of Sci & Tech. of Vietnam), Vol. 4, No.1, pp. 63-68 (2003).
     4. Phạm Hữu Điển. Một số hợp chất thiên nhiên chiết tách từ thực vật có tác dụng hạ đường huyết. Phần I: các tritecpen glycozit (Tổng quan). Tạp chí Dược học, số  7/2003, tr.10-12.   
     5. Đào Văn Phan, Phạm Hữu Điển, Nguyễn Khánh Hoà, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thế Dũng, Phạm Khắc Tiệp, Phạm Đình Tỵ. Nghiên cứu khả năng hạ dường huyết của tri mẫu và mangiferin chiết tách từ tri mẫu. Toàn văn Báo cáo tại Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ IV,  Hà Nội, 10/2003, tr.83-88.
     6. Phạm Hữu Điển, Nguyễn Văn Đạo, Nguyễn Thị Thu Vinh. Chuyển hóa tinh bột sắn thành cyclodextrin theo phương pháp enzim.  Tòan văn báo cáo tại Hội nghị  Hóa học toàn quốc lần thứ IV, Hà Nội, 10/2003, tr. 19-23 (session 4).
     7. Pham Huu Dien, Ren Xue Yan, Phan Van Kiem, Ye Yang, Chau Van Minh, Hoang Thanh Huong, Guo Wei Qin. Chemical constituents of Stemona Plants. Poster Presentation on The Asian-Europian Symposyum on Chemistry, held in Hanoi , October 23-26, 2003. Book of Abstracts, p. 365.
     8. Châu Văn Minh, Trịnh Cương, Lâm Ngọc Thiềm, Phan Văn Kiệm, Phạm Hữu Điển, Trương Quang Trung, Lưu Văn Chính. Tổng hợp và xác định cấu trúc của 5-metyl- 1-mocpholin- 4-yl- hexal- 3-one và 4-metyl- 3-mocpholin - 4- yl-metyl-pentan- 2-one. Tạp chí Hoá học và ứng dụng, số 4- 2003, tr. 28-33.
     9.  Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh, Kim Young Ho, Jung Joon Lee, Phạm Hữu Điển. Axit  hexadecanoic và nonacosan-15 -ol từ cây ngũ gia bì hương của Việt Nam. Tạp chí Hoá học và ứng dụng, số 3- 2003, tr. 21-24.
     10. Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh, Phạm Hữu Điển, Kim Young Ho. Glycozit từ cây ngũ gia bì hương Việt Nam. Tạp chí Hoá học, T.41, số 3, tr. 6-9 (2003).
     11. Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm, Trương Quang Trung, Phạm Hữu Điển, Lưu Văn Chính, Trịnh Cương. Tổng hợp 3-mocpholin- 4-yl- phenyl- propan- 1-one. Tạp chí Hoá học, T.41, số 4, tr. 1-6 (2003).
     12. Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm, Phạm Hữu Điển, Trương Quang Trung, Lưu Văn Chính, Trịnh Cương. Tổng hợp 3-mocpholin-4-ylphenylpropan-1-on, 3-metyl-4- mocphin-4-ylbutan-2-on và 1-mocpholin-4-ylpentan-3-on. Tạp chí Hóa học, T.41, số 4, tr.1-6 (2003).
     13. Phan Văn Kiệm, Phan Tống Sơn, Châu Văn Minh, Kim Young Ho, Phan Minh Giang, Phạm Hữu Điển. Nghiên cứu thành phần hóa học cây Ngũ gia bì hương (Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr., Araliaceae) của Việt Nam. Tạp chí Hóa học, T.41, số 4, tr.30-44 (2003).


     Năm 2004


     1. Nguyễn Thị Hương Giang, Đào Văn Phan, Phạm Hữu Điển. Nghiên cứu cơ chế hạ glucose máu của mangiferin chiết xuất từ tri mẫu (Anemarrhena asphodeloides Bunge). Tạp chí Nghiên cứu Y học, T.30, số 4, tr.8-14 (2004).
     2.  Nguyễn Thị Hương Giang, Đào Văn Phan, Phạm Hữu Điển. Nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu của mangiferin chiết xuất từ tri mẫu (Anemarrhena asphodeloides Bunge) trên chuột nhắt trắng và chuột gây đái tháo đường bằng STZ. Tạp chí Nghiên cứu Y học, T.31, số 5, tr.10-15 (2004)
     3. Phạm Hữu Điển, Lê Thị Anh Đào. Chiết tách lupeol từ lá me rừng. Tạp chí Hoá học và ứng dụng, số 10- 2004, tr. 20- 22 (2004).


     Năm 2005


     1. Phạm Hữu Điển, Lê Thị Anh Đào. Chiết tách mupinensisol A và mupinensisol B từ cây chân danh nam Euonymus cochinchinensis Lindl. Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), số 1, tr.92-95 (2005).
     2. Lê Thị Anh Đào, Đoàn Thanh Tường, Trần Thị Mười, Phạm Thị Lan, Phạm Hữu Điển. Nghiên cứu thành phần hoá học của cây cần tây (Apium graveolens L.) ở Hà Nội. Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), số 1, tr.85-88 (2005).
     3. Đào Văn Phan, Nguyễn Khánh Hoà, Phạm Hữu Điển. Tác dụng hạ đường huyết của bạch truật, câu kỷ tử và cam thảo nam trên chuột nhắt trắng. Tạp chí Nghiên cứu Y học, T.38, số 5, tr.39-45 (2005).
     4. Lưu Văn Chính, Phạm Hữu Điển, Trần Bạch Dương, Soo Un Kim. Chiết tách một glycozit mới từ cây tầm gửi dâu (Taxillus chinensis Danser)- Thông báo Khoa học. Tạp chí Dược học, T. 45 , số 4, tr. 39 (2005).
     5. Bùi Thị Hằng, Bùi Thị Mai Anh, Phạm Hữu Điển. Góp phần nghiên cứu thành phần hoá học của củ bạch truật trồng ở Khoái Châu- Hưng Yên (Astractylodes macrocephala Koidz.). Tạp chí Dược học, T. 45, số 5, tr.4-6 (2005).
     6. Bùi Thị Mai Anh, Phạm Hữu Điển.  Bước đầu nghiên cứu thành phần hoá học của lá ổi (Psidium guajava L.). Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên NCKH, Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), tháng 5/2005, tr. 99-102.
     7. Lê Thị Anh Đào, Phạm Hữu Điển, Nguyễn Thị Mai Phương, Trần Thu Hương. Một số thành phần hóa học trong cây gừng Zingiber eberhardth Gagnep. ở Yên Tử, Quảng Ninh. Tuyển tập các công trình khoa học, Hội nghị KH&CN Hóa hữu cơ tòan quốc lần thứ 3, Hà Nội, tháng 11/2005, tr. 276-280.
     8. Lê Thị Anh Đào, Phạm Hữu Điển, Hà Thị Bình. Một số thành phần hóa học của cây màng tang Litsea cubeba (Lours.)Pers. ở Tuần Giáo - Điện Biên, Tuyển tập các công trình khoa học, Hội nghị KH&CN Hóa hữu cơ tòan quốc lần thứ 3, Hà Nội, tháng 11/2005, tr. 281-285.
     9. Lê Thị Anh Đào, Trần Thị Hương Giang, Phạm Hữu Điển, Lê Thị Thu Hương. Một số thành phần hóa học của hạt cần tây Apium graviolens L. Trồng ở Hưng Yên, Tuyển tập các công trình khoa học, Hội nghị KH&CN Hóa hữu cơ tòan quốc lần thứ 3, Hà Nội, tháng 11/2005, tr. 286-289.


     Năm 2006


     1. Phạm Hữu Điển, Lê Thị Hoài Thu, Lê Thị Anh Đào. Góp phần nghiên cứu thành phần hoá học của cây câu kỷ từ Lycium chinense Miller ở Văn Điển, Hà Nội. Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP HN, số 4, trang 105-109, 2006.
     2. Phạm Thị Hồng Minh, Lưu Thị Huế, Phạm Hoàng Ngọc, Phạm Hữu Điển. Góp phần nghiên cứu thành phần ancaloit trong cây khổ sâm cho lá Croton tonkinensis Gagnep. ở Tây Thiên – Tam Đảo. Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP HN, số 4, trang 109-114, 2006.
     3. Nguyễn Khánh Hoà, Đào Văn Phan, Phạm Hữu Điển. Góp phần nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của HPD trên chuột gây đái tháo đường bằng streptozocin. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng NCKH và Đào tạo giáo viên hoá học trong giai đoạn mới”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, tháng 10/2006, trang 30-35.
     4. Phạm Hữu Điển, Hoàng Thị Thu Hiền. Góp phần nghiên cứu thành phần hoá học của quả hồi Lạng Sơn Illicum verum. Phần I: Axit shikimic, anethol và daucosterol. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng NCKH và Đào tạo giáo viên hoá học trong giai đoạn mới”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, tháng 10/2006, trang 41-45.


     Năm 2007


     1. Li-Gen Lin, Chun-Ping Tang, Pham Huu Dien, Ren-Sheng Xu, Yang Ye. Cochinchistemonin, a novel skeleton alkaloid from Stemona cochinchinensis. Tetrahedron Letters, N.48, pp.1559-1561 (2007).
     2. Phạm Hữu Điển, Hoàng Thị Thu Hiền. Góp phần nghiên cứu thành phần hóa học của quả hồi Lạng Sơn Illicum verum. Phần II: Axit triacontanoic, axit 4-metoxibenzoic và 12-metyl-12-phenyltriđecanol. Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP HN, số 1, tr. 57-61, 2007.
     3. Nguyễn Khánh Hoà, Đào Văn Phan, Phạm Hữu Điển, Ngô Gia Khánh, Lê Minh Giáp. Bước đầu nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu của câu kỷ tử trên chuột rối loạn dung nạp glucose và chuột đái tháo đường gây bằng steptozocin. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học: “Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng” của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Hà Nội, tháng 6/2007, tr.195-202.
     4. Ya-Zhou Wang, Chun-Ping Tang, Pham Huu Dien and Yang Ye. Alkaloids from the Roots of Stemona saxorum, J. Nat. Prod., Vol.70, No.8, pp.1356-1359 (2007).  
     5.  Phạm Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Lan, Phạm Hữu Điển, Nguyễn Quyết Tiến, Phạm Hoàng Ngọc. Nghiên cứu thành phần ancaloit trong lá cây khổ sâm cho lá (Croton tonkinensis Gagnep.) thu hái ở Ninh Bình. Kỷ yếu Hội nghị KH&CN Hoá học hữu cơ toàn quốc lần thứ IV, tháng 10/2007, tr. 455-459.
     6.  Li-Gen Lin, Pham Huu Dien, Chu-Ping Tang, Chang-Qiang Ke, Xin-Zhou Yang, Yang Ye, Alkaloids from the Roots of Stemona cochinchinensis.  Helvetica Chimica Acta, Vol.9, No.11, pp.2167-2175.


     Năm 2008


     1.  Pham Huu Dien, Tran Thi Huong Giang. Study on chemical constituents of lingzhi Ganoderma lucidum L. cultivated in Hanoi City. J.of Science (Pub. House of Hanoi Nat.Univ.), Vol.53, No.1, pp.102-108(2008).
     2.  Phạm Hữu Điển, Tạ Thị Nhàn. Góp phần nghiên cứu thành phần hóa học của cây sen Nelumbo nucifera trồng ở Hà Nội. Kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học, Trường ĐHSP HN, tháng 6/2008, tr.68-76.
     3. Nguyen Khanh Hoa, Le Minh Giap, Dao van Phan, Pham Huu Dien, Greigore Nyomba. The protection of polysaccharide of Lycium barbarum fruid on beta cells damaged by Streptozocin and Alloxan in vivo and invitro. EASD abstracts, October 2007.
     4. Pham Huu Dien, Ta Thi Nhan. Chemical constituents of Nelumbo nucifera plants, cultivated in Hanoi City. Proceeding of Workshop on “ Results from Students Scientific research”, HNUE, Oct., 2008.
     5.  Pham Huu Dien, Li Gen Lin, Chun Ping Tang, Chang Qiang Ke, Yang Ye. Bisbenzopyrans and alkaloids from the roots of Stemona cochinchinensis. Nat. Prod. Research, Vol. 22, No.10, pp. 915-920 (2008).


     Năm 2009


     1. Pham Huu Dien, Bui Thu Hao. Study on Chemical constituents of fruit bark of Punica granatum. J.of Sciences, HNUE, No.1, pp.84-89  (2009).
     2. Pham Huu Dien, Nguyen Truong Giang. The chemical constituents and Hypoglycemic effect of Lagerstromia latifolia. J.of Sciences, HNUE, No.1, pp.78-83 (2009).


     Năm 2010


     1. Pham  Huu Dien, Tuong Hong Nhung. Isolation and structural determination of some compounds from Hedyotis diffusa Willd., growing in Tuyenquang province, J.of Sciences, HNUE, Vol.55, No. 6, pp. 57-61 (2010).
     2. Nguyễn Quyết Tiến, Phạm Thị Hồng Minh, Nguyễn Quảng An, Ngô Tuấn Vinh, Phạm Hữu Điển (2010), “Phân lập một số flavonoit từ cây Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum Thunb.)”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện KHCN Việt Nam, số 4A, tập 48, tr.84-90.   
     3. Phạm Thị Hồng Minh, Nguyễn Quyết Tiến, Trần Thị Thanh Hằng, Phạm Hữu Điển (2010), “Nghiên cứu thành phần hóa học củ Thổ phục linh Smilax glabra Roxb trồng tại Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội , Tập 55, số 6, tr.62-70.
     4. Pham Huu Dien, Ta Thi Nhan, Nguyen Thi Thuy Duong, Ha Thi Binh. Studying chemical constituents of Nelumbo nucifera plants, cultivated in Hanoi, J.of Sciences, HCMC Univ.of  Educ., Vol. 24, No. 58,  pp.21-25, 30 (2010).

     Năm 2011


     1. Pham Huu Dien, Hoang Thi Hoa. Isolation and structural determination of some compounds from Andrographis paniculata Nees (Acanthaceae), growing in Hungyen province, J.of Sciences, HNUE, Vol. 56, No. 1, p.27-33 (2011).
     2. Phạm Hữu Điển, Nguyễn Thị Bích Ngọc. Nghiên cứu thành phần hóa học của rễ cây cối xay Abutilon indicum L. Seet, mọc hoang ở Lạng Sơn. Tạp chí Hóa học, Tập 49, số 2ABC, tr.134-138 (2011).
     3. Trương Thu Hương, Lâm Thị Hải Yến, Phạm Hữu Điển. Nghiên cứu thành phần hóa học của rễ cây hoa phân và vỏ cây sổ. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị sinh viên NCKH, Trường ĐHSP Hà Nội, tr.117-124 (2011).  
     4.  Phạm Thị Hồng Minh, Nguyễn Quyết Tiến, Nguyễn Quảng An, Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Ngọc Tuấn, Vũ Đình Doanh, Phạm Hữu Điển. Một số kết quả nghiên cứu mới về thành phần hóa học của cây dây thìa canh (Gymnema synvestre). Tạp chí Dược liệu, Tập 16, số 4, tr.230-234 (2011).
     5.  Nguyễn Quyết Tiến, Phạm Thị Hồng Minh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Quảng An, Đoàn Văn Tuấn, Phạm Hữu Điển. Một số kết quả nghiên cứu mới về thành phần hóa học của lá cây bằng lăng nước  Lagerstroemia speciosa  ở Hà Nội. Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Thái Nguyên, tập 83, số 07, tr.15-18  (2011).
     6.  Nguyễn Quyết Tiến, Phạm Thị Hồng Minh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Quảng An, Đoàn Văn Tuấn, Phạm Hữu Điển. Các dẫn xuất acid ellagic từ lá cây bằng lăng nước  Lagerstroemia speciosa. Tạp chí Dược liệu, Tập 14, số 4, tr.  238-242 (2011).
     7.  Nguyễn Trọng Thông, Phạm Thị Vân Anh, Bùi Thị Quỳnh Nhung, Phạm Hữu Điển (2011) “Nghiên cứu tác dụng hạ glucose huyết của Vinabetes trên thực nghiệm”, Tạp chí Dược học, số 427, tr 38 – 42.
     8. Bùi Thị Quỳnh Nhung, Nguyễn Trọng Thông, Phạm Thị Vân Anh, Phạm Hữu Điển (2011) “Xây dựng mô hình đái tháo đường typ 2 thực nghiệm”, Tạp chí nghiên cứu y học, số 5 (76), tr 26 – 34.
     9. Bùi Thị Quỳnh Nhung, Nguyễn Trọng Thông, Phạm Thị Vân Anh, Phạm Hữu Điển, Trần Văn Tuấn (2011) “Nghiên cứu ảnh hưởng của Vinabetes lên chức năng gan thận trên thỏ thực nghiệm”, Tạp chí y học thực hành, số 794 + 795, tr 226 – 230.
     10. Pham Huu Dien, Nguyen Thi Nhan, Hoang Thi Le Thuy, Dang Ngoc Quang (2011). Cytotoxic components from the seeds of Vietnamese Cnidium monnieri.   J.of Nat.Prod.Research.   Vol. 26, No.22, pp.2107 – 2111.

     Năm 2012

     1. Bùi Thị Quỳnh Nhung, Nguyễn Trọng Thông, Phạm Thị Vân Anh, Phạm Hữu Điển (2012) “Nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu của Vinabetes trên chuột cống đái tháo đường typ 2 thực nghiệm”, Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 1 (89), tr 279 – 283.
     2. K.Hoa Nguyen, T.Nhan Ta, T.Hong Minh Pham, Q.Tien Nguyen, H.Dien Pham, Suresh Mishra, B.L. Gregoire Nyomba (2012). Nuciferine stimulates insulin secretion from beta cells by closing K-Atp channels – an invitro comparison with Glibenclamide. Mekong Sante-International conference, Hanoi, 10-12 May, 2012 (Poster presentation).
     3.  Vong Anatha Khamko, Dang Ngoc Quang, Pham Huu Dien (2012). A cytotoxic stilbenoid and 4-hydroxycinnamates from Stemona cochinchinensis plants, growing in Savannakhet Province (Laos). J. of Sciences of  HNUE, Vol.57, No.7, pp.3-9.
     4. Vonganatha Khamko, Pham Huu Dien, Dang Ngoc Quang (2012). Cytotoxic and anti-microbial constituents from the roots of Stemona cochinchinensis  in Laos. J. of Chemistry, VAST, Vietnam, Vol. 50, No.4A, pp.203-206.
     5. Nguyễn Quyết Tiến, Phạm Thị Hồng Minh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Quảng An, Đoàn Văn Tuấn, Phạm Hữu Điển (2012). Góp phần nghiên cứu thành phần hóa học của cây Bằng lăng nước (Lagerstroemia speciosa) ở Việt Nam. Tạp chí Hóa học, Tập 50, số 1, tr.30-34.
     6. K.Hoa Nguyen, T.Nhan Ta, T.Hong Minh Pham, Q.Tien Nguyen, H.Dien Pham, Suresh Mishra, B.L.Gregoire Nyomba. Nuciferine stimulates insulin secrection from beta cells- An in vitro comparison with Glibenclamide (2012) J. of  Ethnopharmacology, Vol.142, No.2, pp. 488-495.
     7. Hoa Khanh Nguyen, Nhan Thi Ta, Hong Minh Thi Pham, Tien Quyet Nguyen, Dien Huu Pham, Suresh Mishro, Gregoire Nyomba (2012). Nuciferine extracted from sacred Lotus stimulates insulin secretion better glyburide. Canadian J. of Diabetes, Vol. 36, No.5, pages S64. http://dx.doi.org/10.1016/j.cjd.2012.07.470

     Năm 2013

     1. Nguyen Thi Nhan, Vong Anatha Khamko, Nguyen Thu Ha, Dang Ngoc Quang, Pham Huu Dien (2013). A cytotoxic  stilbenoid and two benzoic acids from Stemona peirrei  plants, growing in Laos. J. of Sciences, Thainguyen University, Vol.102 , No.2, pp.151-154.
     2. Lâm Thị Hải Yến, Phạm Hữu Điển (2013). Nghiên cứu thành phần hóa học vỏ cây sổ Dallina illicum. Báo cáo tại Hội nghị các nhà khoa học trẻ, Khoa Hóa học, Trường ĐHSP Hà Nội, tháng 18/3/2013.
     3. Nguyễn Thị Nhung, Lâm Thị Hải Yến, Phạm Hữu Điển (2013). Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây sầu đâu . Tạp chí Hóa học, Tập 51, số 2C , trang 809-813.
     4. Phong Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Lâm Thị Hải Yến, Phạm Hữu Điển (2013). Nghiên cứu thành phần hóa học của lá và vỏ thân cây xạ đen Celastrus hindsii. Tạp chí Hóa học, Tập 51, số 2C, trang 658-661.
     5. Nguyen Thi Thu Ha, Vong Anatha Khamko, Nguyen Thi Nhan, Pham Huu Dien*, Dang Ngoc Quang (2013). Chemical constituents from the ethyl acetate extract of  roots of Stemona peirrei in Laos. J. of Chemistry, Vol. 51 , No.2C , pp. 909-912.
     6. Vong Anatha Khamko, Dang Ngoc Quang, Pham Huu Dien (2013). Three new stemanthreres, a new stilbenoid from the roots of Stemona tuberosa Lour. Plants and their cytotoxicity. J. of Nat. Prod. Research, Vol.27, No.24, 2328-2332. DOI:10.1080/14786419.2013.832677.
     7. Lâm Thị Hải Yến, Phạm Hữu Điển (2013). Nghiên cứu thành phần hóa học của vỏ cây sổ (Dillenia indica Linn.) trồng ở Tuyên Quang. Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, Tập 58, số 3, tr. 50-54.
     8. Tran Thi Huyen, Lam Thi Hai Yen, Dang Ngoc Quang, Pham Huu Dien (2013). A cytotoxicity of  Pandanus tectorius Parkin Ex. J.P. du Roi plants extracts and isolated metabolites. Proceeding of the Eight Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences:”ASEAN Pharmacy – Integration for Development”, Ho Chi Minh City, pp.235-239.

     Năm 2014

     1. N.T.Hoa, P.H.Dien and D.N.Quang (2014). Cytotoxic steroids from the stem barks of Pandanus tectorius, Res. J. of Phytochem. (Academic Journals Inc., USA), Vol.8, No.2, pp.52-56.
     2. Lương Thị Cúc Hoa, Lâm Thị Hải Yến, Đặng Ngọc Quang, Phạm Hữu Điển (2014). Nghiên cứu thành phần hóa học lá cây Dứa dại (Pandanus tectorius Parkin. Ex J.P. du Roi) ở Thừa Thiên – Huế, Tạp chí Khoa học, ĐHSP HN, Tập 59, số 1A, tr.186-193.
     3. Nguyễn Thị Quyên, Hoàng Thị Nhung, Phạm Hữu Điển (2014). Nghiên cứu thành phần hóa học củ Bách Bộ chi Stemona, Kỉ yếu Hội nghị SV NCKH cấp trường ĐHSP Hà Nội năm học 2013-2014, Nxb.KHTN và CN, tr.89-95.
     4. Dang Ngoc Quang, Bui Thi Thu Hien, Nguyen Quang Tuyen, Vong Anatha Khamko, Pham Huu Dien (2014). Cytotoxic constituents from Vietnamese medicinal plants and fungi. Proceedings of 2nd Humboldt kolleg in conjunction with International conference on Natural sciences 2014, 25-28 September 2014, Batu, Indonesia, pp.31-32.
     5. Dang Ngoc Quang, Vong Anatha Khamko, Nguyen Thi Trang, Lam Thi Hai Yen and Pham Huu Dien (2014). Stemofurans X-Y from the roots of Laos Stemona species, Natural Prod. Communications, Vol.9, No.12, pp.1741-1742. (SCIE, Impact factor 0.924)
     6. Nguyen Thi Thanh Hoa, Souknaly Thoumma, Lam Thi Hai Yen, Pham Huu Dien (2014). Cytotoxic activity of  Paramignya trimera (Oliv.) Guillaum plant extracts and its volatile constituents. HNUE Jornal of Sciences, Vol. 59, No.9, pp.11-16
     7. Pham Thi Huyen, Pham Van Cong, Bui Thi Lua, Lam Thi Hai Yen, Dang Ngoc Quang, Pham Huu Dien (2014). Chemical constituents of Stemona tuberosa plant, HNUE J. of Sciences, Vol.59, No.9, pp.37-42.
     8. Ligen Lin, Han Bao, Anqi Wang, Chunping Tang, Pham Huu Dien and Yang Ye (2014). Two new N-oxide alkaloids from Stemona cochinchinensis, Molecules, 19, 20257-20265, doi:10.3390/molecules191220257 (ISSN1420-3049, SCIE, Impact Factor 2.095, www.mdpi.com).
     9. Nguyễn Quyết Tiến, Nguyễn Quảng An, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trương Thị Thanh Nga, Lành Thị Ngọc, Phạm Công Vụ, Phạm Hữu Điển. Các chất béo trong quả Dứa dại gỗ (Pandanus tectorius Parkins ex. J. P. du Roi) Tạp chí Hóa học, Tập 52, số 6A, tr.98-102 (2014).

     Năm 2015

     1. Do Thi Thuy Trang, Lam Thi Hai Yen, Dang Ngoc Quang, Pham Huu Dien. Steroids from Hedyotis leptoneura, Vietnam J. of Chem., VAST, Vol.53, No.2 , pp.178-181(2015). DOI: 10.15625/0866-7144.2015-00111
     2. Pham Huu Dien, Souknaly Thoumma, Nguyen Thi Thanh Hoa, Lam Thi Hai Yen. Cytotoxic pyranocoumarins from Paramignya trimera, Vietnam J. of Chem., VAST, Vol. 53, No.4e2, pp.174-178 (2015).
     3. Bùi Thị Lụa, Phạm Hữu Điển. Nghiên cứu thành phần hóa học củ Bách Bộ thân leo (Stemona tuberosa Lour.) ở Buôn Đôn (Đắk Lắk), Kỷ yếu Hội nghị SV NCKH năm học 2014-2015, Trường ĐHSP HN, ngày 28-5-2015, tr.85-92 (2015).
     4. Pham Cong Vu, Tran The Tung, Lam Thi Hai Yen, Nguyen Quyet Tien, Dang Ngoc Quang, Pham Huu Dien. Cytotoxic activity and volatile constituents of  fruits and leaves of  Pandanus tectorius Parkin ex. J. P. du Roi,  J. of Sci. of HNUE, Vol.60, No.9, pp.9-13 (2015).

     Năm 2016:

     1. Nguyễn Thị Hải, Lâm Thị Hải Yến, Phạm Hữu Điển. Phân lập hoạt chất kháng tế bào ung thư từ lá cây Bồ công anh Việt Nam (Latuca indica), Tạp chí Khoa học, ĐHSP HN, Tập 61, số 4, tr.45-49 (2016).
     2. Lam Thi Hai Yen, Phan Thi Anh, Souknaly Thoumma, Dang Ngoc Quang, Pham Huu Dien. Phytochemical study on Stemona collinsae Craig. roots collected in Laos, J. of Sci. and Techn., VAST, Vol.54, No.2B, pp.14-19 (2016).
     3. Nguyen Thi Tam, Do Thu Huong, Pham Huu Dien. Chemical constituents of the Morinda oleifera Lam. Leaves, collected in Bac Ninh province, HNUE J. of Sciences, Vol.61, No.9, pp.21-25 (2016).   

     Năm 2017

     1. Tran The Tung, Dang Ngoc Quang, Pham Huu Dien. Chemical constituents of  Balanophora latixflora, Vietnam J. of Chemistry, Vol.55, No.2e, pp.166-171 (2017).
     2. Dang Ngoc Quang, Tran Cong So, Nguyen Thi Phuong Thanh, Le Thi Phuong Hoa, Pham Huu Dien, Truong Minh Luong, Nguyen Quang Tung, Le Duc Long, Tran Duc Dai and Nguyen Quyet Tien. Balanochalcone, a new chalcone from Balanophora laxiflora Hemsl. Natural Product Research, 14786419 (2017). DOI:10.1080/14786419.2017.1359172
     3. Bùi Tuấn Nam, Phạm Thị Thu Thủy, Phạm Hữu Điển. Study on chemical constituents of Gomphrena celosoides, collected in Binh Phuoc province, Vietnames J. of Chemistry, Vol.55, No.5E3,4 , pp.484-488 (2017).
     4. Ngô Thị Ngọc Mai, Nguyễn Đức Dũng, Phạm Hữu Điển. Phát triển năng lực khoa học cho học sinh trung học phổ thông đáp ứng định hướng đổi mới giáo dục sau năm 2017, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, Trường ĐHSP Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2017, tr. 333-343 (2017).
     5. Pham Thanh Nga, Pham Huu Dien, Nguyen Van Quyen, Tran Hoai Thuong, Le Thi Phuong Quynh, Nguyen Tien Dat, Duong Thi Thuy, Dang Dinh Kim. Inhibitory effect of different Eupatorium fortunei Turcz. extracts on the growth of Microcystis aeruginosa, Vietnam J. of Sci. and Tech., 55 (4C), pp.103-108 (2017).
     6. Pham Thanh Nga, Tran Thi Bich, Pham Huu Dien, Nguyen Van Quyen, Le Thi Phuong Quynh, Nguyen Tien Dat, Duong Thi Thuy, Dang Dinh Kim. Influence of Eupatorium fortune Turcz.  extrats on the growth of Lemna minor and Spirodela polyrhiza, Proceeding of the 5th Academic conference on Natural Science for Young scientists masters PhD students from Asian countries, 4-7 October, 2017, Dalat city, Vietnam, Publishing House of Science and Technology, ISBN: 978-604-913-088-5, pp.104-111 (2017).

     Workshop papers

      Science blogs

      Teaching subjects

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
      Top