A A+

Thông báo: V/v Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ 2016

Cập nhật: Thứ sáu Ngày 26 tháng 12, 2014
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Thực hiện Công văn số 7176/BGDĐT-KHCNMT ngày 11/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch KH&CN năm 2016, Trường yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kĩ văn bản của Bộ và triển khai xây dựng kế hoạch KH&CN cấp Bộ, cấp Nhà nước 2016 theo mẫu gửi kèm theo, có đăng tải trên trang web của Trường (http://hnue.edu.vn/Nghiencuukhoahoc/ThongtinKHCN.aspx):

1. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bao gồm: đề tài KH&CN (đề tài); dự án sản xuất thử nghiệm (dự án); đề án khoa học; dự án KH&CN; chương trình KH&CN (chương trình) và nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo nghị định thư. Đề xuất đề tài, dự án, chương trình cấp quốc gia lập theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư số 07 và các biểu mẫu được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ: http://www.most.gov.vn). Đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư lập theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư (Thông tư số 12 và các biểu mẫu được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ: http://www.most.gov.vn).

2. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bao gồm: chương trình KH&CN cấp Bộ, đề tài KH&CN cấp Bộ (đề tài); dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ (dự án); dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, nhiệm vụ quỹ gen cấp Bộ và các nhiệm vụ cấp Bộ khác. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ áp dụng biểu mẫu như các năm trước.

Các đơn vị, cá nhân nộp đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp Nhà nước (theo mẫu) về Phòng Khoa học Công nghệ - phòng 418 - Hiệu bộ: bản cứng có chữ kí của người đề xuất, bản mềm theo địa chỉ: khoahoc@hnue.edu.vn trước ngày 25/01/2015.

 

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 7176/BGDĐT-KHCNMT, Trường phải tổ chức hội đồng tư vấn, lựa chọn đề xuất 2016, có biên bản Hội đồng nộp cùng với các đề xuất của Trường. Vì vậy, chỉ những đề xuất nộp đúng hạn của Trường và được thông qua Hội đồng tư vấn của Trường mới được Bộ chấp nhận là đề xuất nhiệm vụ của năm 2016.

Các đơn vị thông báo điểm thay đổi trong hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ cấp Bộ, cấp Nhà nước năm 2016 cho cán bô, giảng viên, thực hiện đúng thời gian quy định.  Trường sẽ tổng hợp lập Hội đồng tư vấn và thông báo, hướng dẫn người đề xuất nhiệm vụ hoàn thiện đề xuất trước khi nộp Bộ.

 

                                                                                  KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     (Đã ký)

                                                                                      PGS.TS. Đỗ Việt Hùng

Xem chi tiết thông báo và các mẫu hướng dẫn tại  đây

Publish: 26/12/2014 Views: 17957
Tin cùng chuyên mục
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top