A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Địa lý Kinh tế - Xã hội

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Giáo trình

1)        Đỗ Thị Minh Đức, Giáo trình Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam (tập 1), NXB Đại học Sư phạm, 2006.

2)        Đỗ Thị Minh Đức (chủ biên), Nguyễn Viết Thịnh, Vũ Như Vân, Giáo trình Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam (tập 2), NXB Đại học
Sư phạm, 2007, (tái bản 2008).

3)        Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức, Giáo trình Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam (tập 1), NXB Giáo dục, 2000, tái bản lần thứ tư 2006 (có sửa chữa, bổ sung), tái bản lần thứ năm 2009.

4)        Nguyễn Viết Thịnh (chủ biên), Nguyễn Thị Kim Chương, Giáo trình Khảo sát tổng hợp về tự nhiên và kinh tế - xã hội, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

5)        Lê Thông (Tổng chủ biên), Trần Trọng Hà và Nguyễn Minh Tuệ (đồng chủ biên), Nguyễn Trọng Hiếu, Phạm Thu Phương, Đỗ Ngọc Tiến và Nguyễn Viết Thịnh (đồng tác giả), Sách giáo khoa Địa lí 10 - Sách cơ bản, NXB Giáo dục (tái bản hàng năm).

6)        Lê Thông (tổng chủ biên), Trần Trọng Hà và Nguyễn Minh Tuệ (đồng chủ biên), Nguyễn Trọng Hiếu, Phạm Thu Phương, Đỗ Ngọc Tiến và Nguyễn Viết Thịnh (đồng tác giả), Sách giáo khoa Địa lí 10 - Sách nâng cao, NXB Giáo dục, 2006, (tái bản hàng năm).

7)        Lê Thông (tổng chủ biên), Trần Trọng Hà và Nguyễn Minh Tuệ (đồng chủ biên), Nguyễn Trọng Hiếu, Phạm Thu Phương, Đỗ Ngọc Tiến và Nguyễn Viết Thịnh (đồng tác giả), Sách giáo viên Địa lí 10 - Sách cơ bản, NXB Giáo dục, 2006 (tái bản hàng năm).

8)        Lê Thông (tổng chủ biên), Trần Trọng Hà và Nguyễn Minh Tuệ (đồng chủ biên), Nguyễn Trọng Hiếu, Phạm Thu Phương, Đỗ Ngọc Tiến và Nguyễn Viết Thịnh (đồng tác giả), Sách giáo viên Địa lí 10 - Sách nâng cao, NXB Giáo dục, năm 2006, (tái bản hàng năm).

9)        Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Minh Phương (chủ biên), Phạm Việt Hồng, Nguyễn Việt Hùng, Ông Thị Đan Thanh, Trần Đức Tuấn, Nguyễn Đức Vũ, Sách giáo khoa Địa lí 11 - Ban chuẩn và ban nâng cao, NXB Giáo dục, 2007, (tái bản hàng năm).

10)    Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Minh Phương (chủ biên), Phạm Việt Hồng, Nguyễn Việt Hùng, Ông Thị Đan Thanh, Trần Đức Tuấn, Nguyễn Đức Vũ, Sách giáo viên Địa lí 11 Ban chuẩn và ban nâng cao, NXB Giáo dục, 2007, (tái bản hàng năm).

11)    Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Viết Thịnh (chủ biên), Nguyễn Kim Chương, Phạm Xuân Hậu, Đặng Duy Lợi, Phạm Thị Sen, Phí Công Việt (đồng tác giả), Sách giáo khoa Địa lí 12 Ban chuẩn và ban nâng cao, NXB Giáo dục, 2008.

12)    Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Viết Thịnh (chủ biên), Nguyễn Kim Chương, Phạm Xuân Hậu, Đặng Duy Lợi, Phạm Thị Sen, Phí Công Việt (đồng tác giả), Sách giáo viên Địa lí 12 Ban chuẩn và ban nâng cao, NXB Giáo dục, 2008.

13)    Lê Thông (chủ biên), Địa lí 3 vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam, NXB Giáo dục, 2006.

14)    Lê Thông (chủ biên), Địa lí các ngành công nghiệp trọng điểm ở Việt Nam, NXB Giáo dục, 2008.

15)    Lê Thông (chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Văn Phú, Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam, NXB ĐHSP (tái bản lần thứ tư, có bổ sung cập nhật), 2009.

16)    Nguyễn Minh Tuệ, Giáo trình Giáo dục dân số - sức khoẻ sinh sản dùng cho sinh viên khoa Địa lí trong các trường ĐHSP, Bộ Giáo dục và Đào tạo (UNFPA tài trợ), 2009.

17)    Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên), Lê Thông, Nguyễn Quý Thao và những người khác, Địa lí các vùng kinh tế Việt Nam, NXB Giáo dục, 2009.

18)    Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên), Lê Thông, Lê Mỹ Dung và những người khác, Địa lí Du lịch Việt Nam, NXB Giáo dục, 2010.

 

 

Sách tham khảo, chuyên khảo


1)        Nguyễn Đăng Chúng và Nguyễn Đức Vũ, Tìm hiểu kiến thức địa lí thế giới trong nhà trường, NXB Giáo dục, 2009.

2)        Nguyen Thi Son et al. (edited by John Connell và Barbara Rugendyke), Tourism at the Grassroots: Villagers and visitors in the Asia, Pacific, Routledge, London and New York, 2008.

3)        Nguyen Thi  Son et al.  (edited by Huhua Cao, Elizabeth Morrell), Regional Minorities and Development in Asia, Routledge, London and New York, 2010.

4)        Nguyễn Viết Thịnh (chủ biên), Phạm Kim Chung, Đỗ Thị Minh Đức và Nguyễn Tường Huy, Windows, MS Office, Internet dùng trong giảng dạy và nghiên cứu địa lí, NXB Đại học Sư phạm, 2010 (tái bản lần thứ ba, có bổ sung, sửa chữa).

5)        Lê Thông (chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Thị Sơn và những người khác, Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam, tập 6 (Các tỉnh và thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long), NXB Giáo dục, 2006.

6)        Lê Thông (chủ biên), Nguyễn Đức Vũ và Nguyễn Minh Tuệ, Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí THPT, NXB Giáo dục, 2006.

7)        Lê Thông (chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ và những người khác, Việt Nam, đất nước, con người, NXB Giáo dục, 2007.

8)        Lê Thông (chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hoà và Phạm Ngọc Trụ, Hướng dẫn học và khai thác Atlat Địa lí Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia TPHCM, 2009.

9)        Lê Thông (chủ biên), Vũ Đình Hoà và Phạm Ngọc Trụ, Hướng dẫn khai thác và sử dụng kênh hình trong Sách giáo khoa Địa lí THPT, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

10)    Lê Thông (chủ biên), Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Địa lí 11, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

11)    Lê Thông (chủ biên), Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Địa lí 12, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

12)    Lê Thông (chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ và Vũ Đình Hoà, Hướng dẫn ôn kiến thức, luyện kĩ năng môn Địa lí, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

13)    Lê Thông (chủ biên), Nguyễn Thị Sơn và nnk, Địa chí Thanh Hoá (tập III, Kinh tế), NXB Chính trị Quốc gia, 2010.

14)    Lê Thông (chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Quý Thao, Nguyễn Thị Sơn và nnk, Việt Nam các tỉnh và thành phố, NXB Giáo dục, 2010.

15)    Lê Thông (chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ và Bùi Thị Nhiệm, Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí, NXB Giáo dục, 12/2010.

16)    Lê Thông, Đỗ Anh Dũng và nnk, Tài liệu tập huấn phát triển chuyên môn giáo viên trường THPT chuyên, môn Địa lí, NXB Giáo dục, 2011.

17)    Lê Thông và Nguyễn Minh Tuệ (đồng chủ biên), Lê Mỹ Dung và nnk, Địa lí Dịch vụ (tập 1: Địa lí giao thông vận tải), NXB Đại học
Sư phạm 2011.

18)    Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên), Vũ Đình Hoà và Nguyễn Thị Thu Anh, Thuật ngữ Địa lí dùng trong nhà trường, NXB Giáo dục, 2009.

19)    Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên), Vũ Kim Đức, Lê Huy Huấn, Nguyễn Tú Linh, Hướng dẫn khai thác và sử dụng kênh hình trong Sách giáo khoa Địa lí THCS, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

20)    Nguyễn Minh Tuệ và Lê Thông (đồng tác giả), Atlat Địa lí Việt Nam, NXB Giáo dục, 2009.

21)    Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên), Đỗ Anh Dũng và Lê Mỹ Dung,
Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Địa lí 10, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

22)    Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên phần III), Nguyễn Đăng Chúng, Nguyễn Thị Sơn, Hoàng Văn Chức, Hoàng Phúc Lâm, Đặng Duy Lợi, Địa chí Thanh Hoá (tập III, Kinh tế), Các ngành và lĩnh vực kinh tế (phần III), NXB Chính trị Quốc gia, 2010.

23)     Nguyễn Minh Tuệ, Lê Thông, Đỗ Anh Dũng, Phí Công Việt, Tài liệu tập huấn giáo viên THPT chuyên. Hướng dẫn thực hiện chương trình dạy học chuyên sâu môn Địa lí, NXB Giáo dục, 2010.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top