A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Phương pháp giảng dạy Địa lý

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Đặng Văn Đức (tham gia), Các giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục không chính quy, đề tài cấp Bộ, B2004 - CTGD - 06 (nghiệm thu 2006).

2)        Đặng Văn Đức, Xây dựng phần mềm trắc nghiệm khách quan môn Địa lí lớp 10, 11, 12 THPT bằng Macromedia Authoware, đề tài cấp Bộ, B2006 - 17 - 21 (nghiệm thu 2008).

3)        Đặng Văn Đức, Ứng dụng ICT vào tổ chức quá trình dạy học môn Phương pháp dạy học Địa lí theo quan điểm công nghệ dạy học ở trường ĐHSP Hà Nội, đề tài cấp Bộ B2008 - 17 - 140 (nghiệm thu 2010).

4)        Đặng Văn Đức, Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lí (GIS) - viễn thám phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập ở khoa Địa lí - trường ĐHSP Hà Nội, đề tài cấp Trường, SPHN - 08 - 250 TRIG.

5)        Đặng Văn Đức, Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lí (GIS) - viễn thám tỉnh Lạng Sơn phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập ở khoa Địa lí - trường ĐHSP Hà Nội. Dự án CNTT - 2010.

6)        Nguyễn Trọng Phúc, Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử Địa lí lớp 12 THPT, đề tài cấp Bộ, B2005 - 75 - 142 (nghiệm thu 2006).

7)        Nguyễn Trọng Phúc, Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng Hệ thống bài giảng điện tử Địa lí kinh tế - xã hội Thế giới và Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu Hỗ trợ châu Á (nghiệm thu 2007).

8)        Đoàn Thị Thanh Phương, Tổ chức hoạt động ngoại khoá Giáo dục vì sự phát triển bền vững (GDPTBV) cho sinh viên Địa lí, ĐHSP Hà Nội, đề tài cấp Trường SPHN - 09 - 357 NCS (nghiệm thu 2011).

9)        Trần Thị Thanh Thuỷ, Xây dựng các mô hình động phục vụ cho giảng dạy chương II, IV và V trong chương trình địa lí lớp 10 (Chương trình nâng cao) bằng Macromedia Flash, đề tài cấp Trường, SPHN - 07 - 122 (nghiệm thu 2008).

10)   Trần Thị Thanh Thuỷ, Khai thác Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint và công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng internet vào dạy học Địa lí ở trường phổ thông, đề tài cấp Trường SPHN - 09 - 356NCS (nghiệm thu 2011).

11)    Trần Đức Tuấn, Tổ chức dạy học Địa lí theo quan điểm của công nghệ dạy học địa lí, đề tài cấp Bộ, B2007 - 17 - 85 (nghiệm thu 2009).

12)    Trần Đức Tuấn, Tăng cường sử dụng Internet trong dạy học địa lí, đề tài cấp Trường, SPHN - 09 - 320 (nghiệm thu 2010).

13)    Ngô Thị Hải Yến, Xây dựng phần mềm dạy học đia lí lớp 9 - THCS theo hướng tổ chức các hoạt động nhận thức thông qua khai thác kênh hình bằng Dreamwear 8, Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học (nghiệm thu năm 2006).

14)    Ngô Thị Hải Yến, Tổ chức các hoạt động nhận thức thông qua khai thác kênh hình trong dạy - học địa lí lớp 9 - THCS theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh, đề tài khoa học cấp Trường, SPHN - 06 - 38 (nghiệm thu 2007).

15)    Ngô Thị Hải Yến, Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho SV khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội thông qua môn Giáo dục dân số - Sức khoẻ sinh sản, đề tài khoa học cấp Trường, SPHN - 09 - 321 (nghiệm thu năm 2010).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top