A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Bản đồ

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Nguyễn Ngọc Ánh, Xây dựng cơ sở dữ liệu để thành lập bản đồ địa lí địa phương tổng hợp các tỉnh đồng bằng sông Hồng, trên cơ sở ứng dụng công nghệ GIS phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại khoa Địa lí - Đại học Sư phạm Hà Nội, Thí điểm tại Hải Dương, đề tài cấp Trường, SPHN -7-124, (nghiệm thu 2008).

2)        Nguyễn Ngọc Ánh (chủ trì), Nguyễn Phương Thảo (tham gia), Đánh giá chất lượng môi trường đất tỉnh Hải Dương phục vụ công tác quy hoạch, quản lí và bảo vệ môi trường, đề tài cấp trường, SPHN 09 (nghiệm thu 2010).

3)        Lâm Quang Dốc (chủ trì), Nguyễn Ngọc Ánh (tham gia), Kiều Văn Hoan (tham gia), Nguyễn Minh Ngọc (tham gia), Thành lập xêri bản đồ năng lượng Việt Nam phục vụ dạy học phần năng lượng ở khoa địa lí trường ĐHSP Hà Nội, đề tài cấp Bộ, B2004 - 75 - 108 (nghiệm thu 2006).

4)        Lâm Quang Dốc (chủ trì), Nguyễn Ngọc Ánh (tham gia), Nguyễn Tú Linh (tham gia), Biên tập xêri bản đồ địa lí tự nhiên thế giới phục vụ dạy học chương trình địa lí tự nhiên đại cương ở các trường đại học và cao đẳng sư phạm Việt Nam, đề tài cấp Bộ, B2006 - 17 - 22 (nghiệm thu 2008).

5)        Lâm Quang Dốc (chủ trì), Nguyễn Tú Linh (tham gia), Biên tập xêri bản đồ kinh tế - xã hội phục vụ dạy học dạy học chương trình Địa lí kinh tế đại cương ở các trường Đại học và Cao đẳng sư phạm Việt Nam, đề tài cấp Bộ, B2008 - 17 - 142 (nghiệm thu 2009).

6)        Lê Huỳnh (tham gia), Xây dựng hoàn thiện hệ thống kí hiệu thống nhất cho các bản đồ giáo khoa treo tường phục vụ giảng dạy và học tập địa lí ở PTTH Việt Nam, đề tài cấp NXB, N01 - 62 - 02 (nghiệm thu 2006).

7)        Lê Huỳnh, Vận dụng ngôn ngữ bản đồ trong việc xây dựng hệ thống kí hiệu thống nhất cho các bản đồ giáo khoa treo tường địa lí ở Việt Nam, đề tài cấp Bộ, B2000 - 75 - 36).

8)        Lê Huỳnh, Xây dựng Atlas giáo khoa Địa lí Việt Nam phục vụ giảng dạy và học tập ở trường phổ thông, đề tài cấp Bộ, B2002 - 75 - 30 (nghiệm thu 2004).

9)        Lê Huỳnh (chủ trì), Nguyễn Ngọc Ánh (tham gia), Thiết kế và lựa chọn lưới chiếu cho các bản đồ trong Sách giáo khoa địa lí trung học cơ sở góp phần nâng cao chất lượng Sách giáo khoa mới, đề tài cấp Bộ, B2004 - 75 - 144 (nghiệm thu 2006).

10)    Lê Huỳnh (chủ trì), Nguyễn Ngọc Ánh (tham gia), Xây dựng atlas giáo khoa địa lí tự nhiên đại cương phục vụ giảng dạy và học tập ở các trường phổ thông Việt Nam, đề tài cấp Bộ, B2008 - 17 - 141 (nghiệm thu 2010).

11)    Nguyễn Minh Ngọc, Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu để thành lập bản đồ dạng số phục vụ giảng dạy trên cơ sở phần mềm Mapinfo và Microsoft Excel, đề tài cấp Bộ, B2007 - 17 - 84 (nghiệm thu 2009).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top