A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Sinh lý người và động vật

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Dương Thị Anh Đào, Nghiên cứu khả năng sản xuất của các nhóm ngan Siêu nặng (SN) T1, T2 và công thức lai (trống T1 ´ mái T2) nuôi trong nông hộ, đề tài cấp Trường SPHN - 06 - 108, (nghiệm thu 2008).

2)       Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nghiên cứu một số chỉ số sinh học trí tuệ và vận dụng câu hỏi Test để đánh giá học lực của học sinh từ 11 - 17 tuổi tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, đề tài cấp trường SPHN - 06 - 30, (nghiệm thu 2008).

3)        Dương Thị Anh Đào, Nghiên cứu một số đặc điểm ngoại hình khả năng cho trứng và cho thịt của gà lai theo công thức giữa trống Mía với mái ¾ Lương Phượng, đề tài cấp trường SPHN 09-310, (nghiệm thu 2011).

4)        Văn Lệ Hằng, Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh trưởng và sinh sản của giống vịt Triết Giang nuôi trong nông hộ tại Sóc Sơn, đề tài cấp trường SPHN - 09 - 309, (nghiệm thu 2011).

5)        Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nghiên cứu thời gian phản xạ vận động trí nhớ và chú ý của học sinh Sán Dìu và học sinh Kinh từ 11 - 15 tuổi tỉnh Vĩnh Phúc, đề tài cấp trường SPHN - 09 - 400, (nghiệm thu 2011).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top