A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Hóa học vô cơ

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Nguyễn Thị Thanh Chi, Tổng hợp, cấu trúc, tính chất và thăm dò hoạt tính xúc tác một số phức chất của platin(II) chứa phối tử olefin, đề tài cấp Trường SPHN - 06 - 26.

2)        Nguyễn Thị Thanh Chi, Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất một số phức chất của platin(II) chứa phối tử safrol, đề tài cấp Trường SPHN - 08 - 195.

3)        Nguyễn Thị Thanh Chi, Nâng cao chất lượng học phần “Thực hành tổng hợp vô cơ” ở trường ĐHSPHN, đề tài cấp Trường SPHN - 10 - 474.

4)        Trần Thị Đà, Nghiên cứu, tổng hợp, cấu trúc, tính chất và ứng dụng một số phức chất của kim loại chuyển tiếp với phối tử hữu cơ, đề tài cấp Nhà nước 501606.

5)        Trần Thị Đà, Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học các hợp chất dị vòng oxadiazole, triazole và quinolin trên cơ sở các hợp chất đồng vòng tách từ nguồn tinh dầu thực vật, đề tài cấp Nhà nước 104.02.39.09.

6)        Lê Hải Đăng, Tổng hợp oxit phức hợp kích thước nanomet và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của chúng, đề tài cấp Trường SPHN - 07 - 102.

7)        Lê Hải Đăng, Tổng hợp perovskit chứa các nguyên tố La, Fe, Co, Mn, Ce, Sr, xác định đặc trưng cấu trúc và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của chúng, đề tài cấp Trường SPHN - 09 - 395NCS.

8)        Lê Thị Hồng Hải, Tổng hợp phức chất của Mn(II), Ni(II) với một số axit hữu cơ và nghiên cứu ứng dụng chúng làm chất tạo màu cho gạch gốm ốp lát, đề tài cấp Trường.

9)        Lê Thị Hồng Hải, Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và ứng dụng một số phức chất của titan, coban, sắt với axit hữu cơ làm chất tạo màu cho gốm sứ, đề tài cấp Trường.

10)    Lê Thị Hồng Hải, Nghiên cứu ứng dụng phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với các axit cacboxylic làm chế phẩm tạo màu trang trí cho gốm sứ, đề tài cấp Bộ.

11)    Phạm Đức Roãn, Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc, tính chất một số phức chất của nguyên tố đất hiếm có ứng dụng thực tế, đề tài cấp Bộ
B - 2006 - 17 - 14.

12)    Phạm Đức Roãn, Nghiên cứu cân bằng hệ chiết các nguyên tố đất hiếm với axit naphthenic ứng dụng trong chiết phân chia, đề tài cấp Trường SPHN - 08 - 194.

13)    Phạm Đức Roãn, Xác định quy trình tối ưu hoá các thông số cân bằng hệ chiết phân chia tinh chế một số nguyên tố đất hiếm bằng PC88A, axit naphthenic, đề tài cấp Bộ B - 2010 - 17 - 238.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top