A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Lê Minh Cầm, Nghiên cứu quá trình oxi đêhiđro hoá ankan trên một số hệ xúc tác oxit kim loại, đề tài cấp Bộ B2006 - 17 - 12.

2)        Nguyễn Ngọc Hà, Nghiên cứu lí thuyết phản ứng oxi đêhiđro hoá ankan (ODH) trên một số hệ xúc tác oxit kim loại bằng phương pháp phiếm hàm mật độ sử dụng sóng phẳng, đề tài cấp Bộ, B2008 - 17 - 132

3)        Lê Minh Cầm, Nghiên cứu một số hệ nano oxit kim loại để xử lí As trong nước sinh hoạt ở vùng châu thổ Nam sông Hồng, Đề tài cấp Bộ B2008 - 17 - 131.

4)        Hoàng Văn Hùng, Bước đầu nghiên cứu khả năng chống ăn mòn của vật liệu nanocompozit polyaniline-montmorillonite tổng hợp bằng phương pháp điện hoá trên thép C45, đề tài cấp Trường SPHN - 08 - 196.

5)        Lê Minh Cầm, Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano oxit kim loại trên chất mang cho xử lí môi trường và công nghiệp hoá học, Đề tài cấp Trường SPHN - 08 - 260TRIG.

6)        Nguyễn Minh Tuấn, Nghiên cứu khả năng hấp phụ Levasix Brilliant Yellow EGA 200% trên điatomit biến tính, đề tài cấp Trường ĐHSP - 09 - 397 - NCS.

7)        Lê Văn Khu, Bước đầu nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ xúc tác trên nền than hoạt tính dùng để xử lí các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước, Đề tài cấp Trường SPHN - 10 - 476.

8)        Nguyễn Thị Minh Huệ, Xây dựng và áp dụng ngành hoá học tính toán, Đề tài cấp Trường SPHN - 08 - 261 - TRIG.

9)        Nguyễn Thị Minh Huệ, Nghiên cứu lí thuyết sự tạo thành liên kết hiđro chuyển dời đỏ và chuyển dời xanh giữa các hợp chất halogen với H2O và H2O2, đề tài cấp Bộ B2009 - 17 - 193.

10)    Hoàng Văn Hùng, Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn thép của pyridine và dẫn xuất của pyridine bằng sự kết hợp giữa phương pháp điện hoá và phương pháp hoá lượng tử, đề tài cấp Bộ B2010 - 17 - 240.

11)    Nguyễn Ngọc Hà, Nghiên cứu lí thuyết và thực nghiệm sự hấp phụ rượu metylic và etylic trên vật liệu mao quản aluminosilicat bằng phương pháp phiếm hàm mật độ, đề tài cấp Trường SPHN - 10 - 473.

12)    Trần Thành Huế, Nghiên cứu bản chất liên kết hiđro chuyển dời về vùng xanh của anđehit, axit cacboxylic, ete và dẫn xuất thế của chúng bằng phương pháp hoá học lượng tử, đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ Nafosted 104.03.142.09.

13)    Ngô Đức Huyến, Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện hoá của một số loại than hoạt tính dùng làm điện cực cho tụ điện điện hoá, đề tài cấp Trường  SPHN - 10 - 475.

14)    Lê Minh Cầm, Nghiên cứu chế tạo vật liệu lưỡng chức năng xúc tác - hấp phụ MeOx mang trên than hoạt tính ứng dụng để xử lí nước thải ô nhiễm phenol, đề tài cấp Bộ B2011 - 17 - 03.

15)    Lê Minh Cầm, Nghiên cứu động học của quá trình oxi đêhiđro hoá
n-butan trên một số hệ xúc tác vanađi mới
, đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ Nafosted.

16)     Nguyễn Thị Minh Huệ, Nghiên cứu cơ chế phản ứng và động học của một số hợp chất hiđrocacbon liên quan đến hoá học khí quyển và sự cháy, đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ Nafosted 104.03.2010.29.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top