A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Vật lý lí thuyết

Các đề tài nghiên cứu khoa học

  1. Vũ Văn Hùng, Nghiên cứu tính chất cơ nhiệt và phổ hấp thụ tia X của kim loại, hợp kim từ tính, bán dẫn và vật dẫn ion, đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước 400806.
  2. Nguyễn Quang Học, Tính chất nhiệt động và phổ XAFS của các tinh thể lạnh, đề tài cấp Bộ, B2006 - 17 - 50.
  3. Đặng Văn Soa, Hiệu ứng mới trong các mô hình 3 - 3 - 1, đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước, 400706.
  4. Nguyễn Chính Cương, Nghiên cứu một số quá trình vật lí trong mô hình chuẩn mở rộng có xét tới ảnh hưởng của pha vi phạm CP và các hệ số phân cực, đề tài cấp Trường, SPHN 07 - 94.
  5. Lê Viết Hoà, Nghiên cứu sự chuyển pha ở gần điểm tới hạn trong một số mô hình vật lí, đề tài cấp Trường, SPHN - 07 - 91.
  6. Nguyễn Quang Học, Tính chất nhiệt động của các tinh thể lạnh và bán dẫn ở nhiệt độ thấp dưới tác dụng của áp suất, đề tài cấp Trường SPHN - 08 - 246.
  7. Đặng Văn Soa, Vật lí Higgs trong các mô hình thống nhất, đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ Nafosted.
  8. Vũ Văn Hùng, Nghiên cứu các tính chất cơ nhiệt và cumulants phổ hấp thụ tia X của kim loại, hợp kim đất hiếm, bán dẫn, siêu mạng bán dẫn và vật dẫn ion, đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ Nafosted, 103 01 2609.

      9. Nguyễn Quang Học, Nhiệt dung của các tinh thể lạnh loại N2 và tính chất nhiệt động của các tinh thể lạnh CO2, N2O dưới tác dụng của áp suất, đề tài cấp    Trường, SPHN - 10 - 472.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top