A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Công nghệ phần mềm

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Nguyễn Thị Tĩnh (Thư kí), Dự án đào tạo giáo viên Trung học cơ sở, Dự án cấp Nhà nước, (nghiệm thu 2006).

2)        Nguyễn Thị Tĩnh, Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lí thông tin cấp khoa và trường Đại học, Đề tài cấp Bộ, B2007 - 17 - 99, (nghiệm thu 2010).

3)       Nguyễn Thị Tĩnh, Đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Trường, SPHN - 08 - 283 - TRIG - 35, (nghiệm thu 2011).

4)         Nguyễn Thị Tĩnh, Xây dựng website cho môn học, Đề tài cấp Trường, SP - 2005 - 132, (nghiệm thu 2006).

5)         Nguyễn Thị Thu Huyền, Hệ tư vấn trong giáo dục điện tử, Đề tài cấp Trường.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top