A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Hệ thống thông tin và tri thức

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Phạm Thọ Hoàn, Nhận dạng các phần tử điều khiển quá trình phiên mã genes bằng các phương pháp học máy, Đề tài cấp Nhà nước 2002.06.

2)      Phạm Thọ Hoàn, Các phương pháp tính toán phát hiện tri thức tiềm ẩn trong dữ liệu sinh học hệ thống, Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ Nafosted, 102.03.21.09.

3)        Trần Đăng Hưng, Phạm Thọ Hoàn, Research and development of computational methods and applications in BioMedicine, Đề tài cấp Nhà nước, JAIST-VAIST-HNUE.

4)        Trần Đăng Hưng, Phạm Thọ Hoàn, Nghiên cứu các phương pháp phân tích và phát triển các công cụ tin sinh học nhằm giải quyết các bài toán quan trọng trong sinh học phân tử và ứng dụng, Đề tài cấp Nhà nước, Đề tài nghiên cứu độc lập.

5)        Hồ Cẩm Hà, Thiết kế kho dữ liệu (Data WareHouse) phục vụ công tác đào tạo ở trường ĐHSP, Đề tài cấp Bộ, B2006 - 17 - 42.

6)        Phạm Thọ Hoàn, Phát triển các phương pháp tính toán để phát hiện tri thức từ dữ liệu gen, Đề tài cấp Bộ, B2008 - 17 - 128.

7)        Phạm Thị Anh Lê, Phân tách ontology và các thuật toán lập luận trong Description Logics, Đề tài cấp Bộ, B2010 - 17 - 261.

8)        Hồ Cẩm Hà, Nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân mã ngành Công nghệ thông tin qua các giải pháp tổ chức thực tế và thực tập công nghệ thông tin cho sinh viên, Đề tài cấp Trường, SPHN - 08 - 186.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top