A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Văn học Việt Nam trung đại

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Đinh Thị Khang (Chủ nhiệm), Trần Thị Hoa Lê (Tham gia), Hình tượng người phụ nữ trong văn học trung đại Việt Nam - Những quan niệm về con người, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2008-17-144 (Nghiệm thu 2011).

2)          Trần Thị Hoa Lê, Đặc điểm thơ trào phúng Việt Nam giai đoạn 1858 - 1945, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-07-114 (Nghiệm thu 2008).

3)          Vũ Thanh, Lã Nhâm Thìn (Tham gia), Văn học Việt Nam thế kỉ X - thế kỉ XIX - Những vấn đề lí luận và lịch sử, Đề tài cấp ĐHQG Hà Nội, (Nghiệm thu 2006).

4)          Vũ Thanh, Nguyễn Thanh Tùng (Tham gia), Lịch sử văn học Việt Nam 10 thế kỉ, Đề tài cấp Nhà nước, Viện Văn học (Nghiệm thu 2008).

5)          Vũ Thanh, Truyện kì ảo trung đại Việt Nam, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2009-17-201.

6)          Lã Nhâm Thìn, Thi pháp thể loại văn học trung đại Việt Nam, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2008-17-146 (Nghiệm thu 2011).

7)          Nguyễn Thanh Tùng, Ảnh hưởng của một số lí thuyết thi học Trung Hoa đến tư tưởng thi học Việt Nam thời trung đại, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-09-411NCS (Nghiệm thu 2010).

8)          Nguyễn Thanh Tùng (Tham gia), Triết lí giáo dục của một số trí thức Nho học Việt Nam tiêu biểu và ý nghĩa của nó đối với giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2009-17-218.


Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top