A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Cơ sở Công tác xã hội

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Vũ Thị Kim Dung (Chủ nhiệm), Thiết kế nội dung và đổi mới phương pháp giảng dạy môn Triết học Mác - Lênin cho học viên sau đại học không thuộc chuyên ngành Triết học ở các trường Đại học, Đề tài cấp Bộ - mã số B2008-17-158.

2)          Phạm Văn Tư (Tham gia), Đổi mới phương pháp dạy học môn Chủ nghĩa xã hội khoa học trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Giáo dục chính trị, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2007-17-92 (Nghiệm thu 2008).

3)          Nguyễn Thu Trang (Tham gia), Trẻ em lang thang trên địa bàn thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải pháp, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2006-17-38.

4)          Vũ Thị Kim Dung (Tham gia), Đề tài Dự án TRIG: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản của Triết học Phương Tây hiện nay, Đề tài cấp Trường -mã số: SPHN-08-269-21TRIG (Nghiệm thu 2011).

5)          Phạm Văn Tư (Tham gia), Biện pháp can thiệp và trợ giúp giải quyết những vấn đề gặp phải của nhóm trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2010-17-270TĐ.

6)          Vũ Thị Kim Dung, Định hướng giá trị cho sinh viên qua việc giảng dạy bộ môn Triết học Mác - Lênin ở Trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-06-135.

7)          Phạm Văn Tư (Chủ nhiệm), Giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội qua học phần công tác xã hội nhóm, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-10-507.

8)         Nguyễn Lê Hoài Anh, Xây dựng một số tình huống để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Giáo dục dân số và Sức khỏe sinh sản cho sinh viên Khoa Giáo dục Chính trị, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-10-508, 2010-2011.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top