A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Triết học

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Hoàng Thúc Lân, Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội thông qua giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học, Đề tài cấp Trường (Nghiệm thu 2008).

2)          Hoàng Thúc Lân, Nâng cao năng lực tư duy logic cho sinh viên khoa Giáo dục Chính trị trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-11-68 (2011-2012).

3)          Nguyễn Thị Thường, Một số đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa hiện sinh, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-07-130 (Nghiệm thu 2008).

4)          Nguyễn Thị Thường, Chủ nghĩa thực dụng và ảnh hưởng của nó đến đời sống sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-08-230 (Nghiệm thu 2010).

5)             Phạm Minh Ái, Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và sự vận dụng đối với phong trào phụ nữ của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-11-70 (2011-2012)
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top