A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Triết học Mác - Lênin

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Trần Đăng Sinh, Đạo Hiếu và vấn đề giáo dục đạo Hiếu trong gia đình Việt Nam hiện nay, Đề tài cấp Bộ (Nghiệm thu 2009).

2)          Nguyễn Thị Thọ (Tham gia), Thực trạng đạo đức người thầy một số trường Đại học ở Hà Nội hiện nay, Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu châu Á - Đại học Quốc gia Hà Nội (Nghiệm thu 2008).

3)          Nguyễn Thị Thọ, Đạo đức nghề nghiệp và giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong điều kiện hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-07-131 (Nghiệm thu 2009).

4)          Nguyễn Thị Thọ (Tham gia), Vai trò của giáo dục gia đình trong giáo dục công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-08-229 (Nghiệm thu 2009).

5)          Nguyễn Thị Thọ (Tham gia), Đổi mới phương pháp dạy học ở khoa giáo dục chính trị, trường Đại học sư phạm Hà Nội, đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-08-224 (Nghiệm thu 2009).

6)          Nguyễn Thị Thọ (Tham gia), Dạy học phần “Công dân với đạo đức” trong sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 10 theo hướng tích cực hóa hoạt động của người học, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-09-330 (Nghiệm thu 2009).

7)          Nguyễn Thị Thọ, Ảnh hưởng của đạo làm người theo quan niệm Nho giáo đối với giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-10-509 (Nghiệm thu 2011).

8)          Nguyễn Thị Thọ, Bùi Thị Thủy (Tham gia), Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và sự vận dụng đối với phong trào phụ nữ của trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-11-70.

9)          Nguyễn Thị Toan (Tham gia), Chuyên luận “Từ minh triết Phật giáo đến sự phát triển bền vững của Việt Nam trong thời đại ngày nay” - thuộc “Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh”, Đề tài cấp Nhà nước - mã số: ĐTĐL-2008 G/09 (Nghiệm thu 2009).

10)     Nguyễn Thị Toan, Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục công dân trường THPT tình hình hiện nay, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2010-17-225.

11)        Nguyễn Thị Vân, Học thuyết tam tòng, tứ đức trong Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với người phụ nữ Việt Nam hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-10-506 (Nghiệm thu 2011).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top