A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Lịch sử Triết học

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Trần Thị Ngọc Anh, Thực trạng đạo đức người Thầy một số trường Đại học ở Hà nội hiện nay, Đề tài thuộc ĐHQG Hà Nội.

2)          Trần Thị Ngọc Anh, Trẻ em lang thang trên địa bàn Hà Nội - thực trạng và giải pháp, Đề tài cấp Bộ - mã số B2006-17-38.

3)          Nguyễn Bá Cường, Triết lí giáo dục của một số trí thức Việt Nam tiêu biểu thời kì phong kiến và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của giáo dục đào tạo ở nước ta hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số SP-05-153 (Nghiệm thu 2006).

4)          Nguyễn Bá Cường, Tư tưởng triết học về con người trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, Đề tài cấp Trường - mã số SP-07-133 (Nghiệm thu 2008).

5)          Nguyễn Bá Cường, Nghiên cứu những vấn đề thực tiễn và các giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn Thanh niên ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số SP-08-131 (Nghiệm thu 2009).

6)          Nguyễn Bá Cường (Tham gia), Tư tưởng triết học Việt Nam thời kì phong kiến dân tộc (từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX), Đề tài cấp Bộ - mã số B2005-75-154 (Nghiệm thu 2006).

7)          Nguyễn Bá Cường (Tham gia), Giáo dục - khoa cử Việt Nam theo tinh thần Nho học từ thế kỉ XI đến cuối thế kỉ XV và ý nghĩa của nó đối với nền giáo dục Việt Nam hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-09-331 (Nghiệm thu 2010).

8)          Nguyễn Bá Cường, Triết lí giáo dục của một số trí thức Nho học Việt Nam tiêu biểu và ý nghĩa của nó đối với giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay, Đề tài cấp Bộ - mã số B2009-17-218.

9)          Lê Văn Đoán, Phát triển khả năng tư duy sang tạo cho sinh viên Khoa Giáo dục Chính trị thông qua việc giảng dạy những vấn đề Triết học trong Toán học, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-06-49 (Nghiệm thu 2007).

10)     Lê Văn Đoán, Đổi mới phương pháp dạy học môn chủ nghĩa xã hội khoa học trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Giáo dục Chính trị, Đề tài cấp Bộ - mã số B2007-17-92 (Nghiệm thu 2008).

11)     Lê Văn Đoán, Bồi dưỡng rèn luyện năng lực tư duy logic cho sinh viên qua việc giảng dạy môn logic học trong các trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay, Đề tài cấp Bộ - mã số B2010-17-256 (Nghiệm thu 2011).

12)     Phạm Thị Quỳnh, Giáo dục - khoa cử Việt Nam theo tinh thần Nho học từ thế kỉ XI đến cuối thế kỉ XV và ý nghĩa của nó đối với nền giáo dục Việt Nam hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-09-331 (Nghiệm thu 2010).

13)     Phạm Thị Quỳnh, Giáo dục - khoa cử Việt Nam thời Mạc theo tinh thần Nho học của nó đối với nền giáo dục Việt Nam hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-11-83.

14)     Nguyễn Văn Thỏa (Tham gia), Tư tưởng triết học về con người trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-07-133, (Nghiệm thu 2008).

15)     Nguyễn Văn Thỏa (Tham gia), Thiết kế nội dung và đổi mới phương pháp giảng dạy triết học cho học viên sau đại học không thuộc chuyên ngành triết học ở các trường đại học, Đề tài cấp Bộ - mã số B2008-07-158.

16)     Nguyễn Văn Thỏa (Tham gia), Bồi dưỡng, rèn luyện năng lực tư duy lôgic cho sinh viên qua việc giảng dạy môn lôgic học trong các trường Đại học sư phạm hiện nay, Đề tài cấp Bộ - mã số B2008-07-158 (Nghiệm thu 2011).

17)     Nguyễn Văn Thỏa (Tham gia), Vai trò của tương tác khoa học đối với sự tích hợp các khái niệm, các phương pháp khoa học và hình thành các khoa học mới, Đề tài cấp Bộ - mã số B2010-17-256 (Nghiệm thu 2011).

18)     Bùi Thị Tỉnh, Chủ nghĩa thực dụng và ảnh hưởng của nó đến đời sống sinh viên trường đại học sư phạm hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-08-230 (Nghiệm thu 2010).

19)     Bùi Thị Tỉnh (Tham gia), Tư tưởng triết học về con người trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, Đề tài cấp Trường - mã số: SP-07-133 (Nghiệm thu 2008).

20)     Bùi Thị Tỉnh (Tham gia), Những đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa hiện sinh, Đề tài cấp Trường - mã số: SP-07-130 (Nghiệm thu 2009).

21)     Bùi Thị Tỉnh, Ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng đến đời sống sinh viên hiện nay, Đề tài cấp Bộ trọng điểm - mã số: B2011-17-09.

22)     Nguyễn Thị Tuất (Tham gia), Đạo đức nghề nghiệp và vấn đề giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong điều kiện hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-07-131 (Nghiệm thu 2008).

23)     Nguyễn Thị Tuất, Dạy học phần “Công dân với đạo đức” trong SGK GDCD lớp 10 theo hướng tích cực hóa hoạt động của người học, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-09-330 (Nghiệm thu 2010).

24)      Nguyễn Thị Tuất (Tham gia), Ảnh hưởng của đạo làm người theo quan niệm của nho giáo đối với việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-10-509, (Nghiệm thu 2009).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top