A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Lịch sử thế giới

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Đỗ Thanh Bình (Chủ nhiệm), Văn Ngọc Thành (thư ký), Trịnh Nam Giang, Trần Thị Vinh (Tham gia), Nghiên cứu, giảng dạy lịch sử quan hệ quốc tế từ sau 1945 đến nay, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-08-266TRIG-18 (Nghiệm thu 2011).

2)          Đinh Ngọc Bảo (Chủ nhiệm), Tống Thị Quỳnh Hương (Tham gia), Luật Manu trong đời sống xã hội Ấn Độ xưa và nay, Đề tài cấp Bộ - mã số: B 2009-17-205.

3)          Nguyễn Thị Huyền Sâm, Quá trình phát triển của vương quốc Phổ giai đoạn 1815 - 1871, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-10-494 (Nghiệm thu 2011).

4)          Đào Tuấn Thành,Vai trò của giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mỹ Latinh thời cận - hiện đại, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2006-17-32 (Nghiệm thu 2008).

5)          Văn Ngọc Thành, Công cuộc cải cách ở Ấn Độ từ năm 1991 đến 2005, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-07-118 (Nghiệm thu 2008)

6)          Lương Thị Thoa, Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam, Đề tài cấp Bộ - mã số: B.2005-75-50 (Nghiệm thu 2008)

7)          Lương Thị Thoa, Nhân tố tôn giáo trong chủ nghĩa ly khai ở một số nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Đề tài cấp Bộ - mã số:B.2008-17-148 (Nghiệm thu 2010).

8)          Trần Nam Trung, Ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống xã hội Nhật Bản (thế kỉ IX - thế kỉ XVI), Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN 09-421NCS (Nghiệm thu 2010)

9)          Trần Thị Vinh (Chủ nhiệm đề tài) Cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ ở châu Á những năm đầu thế kỉ 21: Nguồn gốc, bản chất, tác động đối với khu vực Đông Nam Á và Việt Nam (US anti-terrorism War in Asia in early 21st Century: Root, substance, impact in Southeast Asia region and Vietnam). Đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề tài cấp Bộ - mã số: B 2005-75-151 (Nghiệm thu 2006)

10)     Văn Ngọc Thành (Tham gia), Sự biến động địa - chính trị Đông Á 2 thập niên đầu thế kỉ XX: Những vấn đề đặt ra và đối sách của Việt Nam, Nhà nước, 2008 - 2010.

11)     Văn Ngọc Thành (Tham gia), Ảnh hưởng của văn hóa Tây Âu-Bắc Mỹ đối với thế giới và Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa”, KX.03.09/06-10, Nhà nước, 2006 - 2010.

12)     Văn Ngọc Thành (Tham gia), Cải cách ở Ấn Độ và luận thuyết phát triển của Việt Nam, Nhà nước, 2010 - 2011.

13)     Văn Ngọc Thành, Trịnh Nam Giang, Nguyễn Thị Huyền Sâm(Tham gia), Ảnh hưởng của văn hóa Tây Âu - Bắc Mỹ đối với thế giới và Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa”, KX.03.09/06-10, Nhà nước, 2006 - 2010.

14)     Nguyễn Thị Hạnh (Tham gia), Quan hệ Việt Nam - Tây Âu 1975 - 1995, Đề tài cấp Bộ của Vụ châu Âu - Bộ Ngoại giao, 2008 - 2009.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top