A A+
Đề tài nghiên cứu
Khoa Quản lí Giáo dục

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Nguyễn Vân Anh, Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chương trình môn học: “Quản lí tài chính và cơ sở vâth chất trong giáo dục” cho hệ đào tạo cử nhân chính quy chuyên ngành Quản lí giáo dục theo phương thức đào tạo tín chỉ, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN10-501 (Nghiệm thu 2011).

2)          Nguyễn Xuân Hải, Dạy học một số chủ để theo hướng tiếp cận năng lực cá nhân cho trẻ chậm phát triển trí tuệ lớp 1, Đề tài cấp Bộ (Nghiệm thu 2007).

3)          Nguyễn Xuân Hải (Tham gia), Xây dựng Chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí về Giáo dục hoà nhập cấp Trung học cơ sở, Đề tài cấp Bộ (Nghiệm thu 2007).

4)          Nguyễn Xuân Hải (Thư kí), Biện pháp đảm bảo quyền được tiếp cận với giáo dục cho trẻ em đường phố, Đề tài cấp Bộ (Nghiệm thu 2007).

5)          Nguyễn Xuân Hải, Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp quản lí giáo dục trẻ em thiệt thòi ở tiểu học, Đề tài cấp Trường (Nghiệm thu 2008).

6)          Nguyễn Xuân Hải, Nghiên cứu thử nghiệm mô hình giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật cấp THCS, Đề tài cấp Bộ (Nghiệm thu 2009).

7)          Nguyễn Xuân Hải, Nghiên cứu mô hình quản lí giáo dục dựa vào nhà trường của Hoa Kì và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Đề tài cấp Trường (Nghiệm thu 2010).

8)          Nguyễn Xuân Hải (Tham gia), Tăng cường năng lực cho nguồn nhân lực can thiệp sớm giáo dục trẻ khuyết tật ở Việt Nam, Đề tài cấp Nhà nước (Nghiệm thu 2010).

9)          Nguyễn Xuân Hải, Xây dựng biện pháp quản lí hoạt động dạy học đảm bảo sự tham gia của mọi học sinh theo tiếp cận mô hình quản lí dựa vào nhà trường trong các trường phổ thông ở nước ta hiện nay, Đề tài cấp Trường (Nghiệm thu 2011).

10)     Bùi Minh Hiền, Nghiên cứu hoàn thiện giáo trình “Lịch sử giáo dục thế giới” cho sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Bộ - mã số B2005-75-155 (Nghiệm thu 2006).

11)     Bùi Minh Hiền (Tham gia), Phát triển giáo dục Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và trước yêu cầu hội nhập quốc tế, Đề tài cấp Nhà nước (Nghiệm thu 2008).

12)     Bùi Minh Hiền, Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ giáo trình: “Lãnh đạo và Quản lí nhà trường hiệu quả”, Đề tài cấp Bộ - mã số B2007-17-101 (Nghiệm thu 2008).

13)     Bùi Minh Hiền, Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lí giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường ở Việt Nam, Đề tài cấp Trường (Dự án TRIG) mã số ĐHSP-08-284-TRIG-26 (Nghiệm thu 2010).

14)     Bùi Minh Hiền, Tiếp cận chương trình đào tạo quản lí giáo dục tiên tiến trên thế giới vào Việt Nam, Đề tài cấp Trường (Dự án TRIG), mã số ĐHSP-08-284-TRIG-25 (Nghiệm thu 2010).

15)     Nguyễn Vũ Bích Hiền, Kiểm định đánh giá năng lực NCKH của cử nhân quản lí giáo dục thông qua bài tập nghiên cứu khoa học, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-08-223 (Nghiệm thu 2009).

16)     Trần Kiểm, Xây dựng luận cứ cho việc hình thành chương trình thạc sĩ Quản lí giáo dục trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Bộ (Nghiệm thu 2009).

17)     Nguyễn Thị Ngọc Liên, Sự thích ứng của giảng viên trường ĐHSP Hà Nội với việc chuyển đổi sang đào tạo theo học chế tín chỉ, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-10-500 (Nghiệm thu 2011).

18)     Nguyễn Thị Yến Phương, Nghiên cứu thực trạng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo cử nhân Quản lí giáo dục của trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-06-60 (Nghiệm thu 2007).

19)     Nguyễn Thị Yến Phương, Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân quản lí giáo dục hệ vừa làm vừa học của trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-10-499 (Nghiệm thu 2011).

20)     Bùi Văn Quân, Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đổi mới phương pháp dạy học hiện nay trong các trường ĐHSP, Đề tài cấp Bộ (Nghiệm thu 2006).

21)     Nguyễn Xuân Thanh, Thực trạng và giải pháp giáo dục truyền thống nhân nghĩa cho học sinh THPT, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-08- 222 (Nghiệm thu 2009).

22)     Nguyễn Xuân Thức, Nghiên cứu vấn đề đánh giá tri thức học sinh bằng trắc nghiệm khách quan với sự hỗ trợ của một số phần mềm công cụ trong dạy học tiểu học hiện nay, Đề tài cấp Bộ (Nghiệm thu 2007).

23)     Nguyễn Xuân Thức, Nghiên cứu khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Bộ (Nghiệm thu 2008).

24)     Phạm Bích Thuỷ, Vận dụng lí thuyết hệ thống nhằm định hướng xây dựng mô hình quản lí giáo dục tại Việt Nam, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-10-502 (Nghiệm thu 2011).

25)     Dương Hoàng Yến (Tham gia), Hiện trạng tính sáng tạo của sinh viên sư phạm qua TSD-Z của Klaus K.Urban, Đề tài cấp Bộ - mã số B2005-75-123 (Nghiệm thu 2006).

26)     Dương Hoàng Yến (Tham gia), Đánh giá học sinh theo quan điểm giáo dục toàn diện, Đề tài cấp Bộ - mã số B2009-17-173-TĐ (đang thực hiện).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top