A A+
Đề tài nghiên cứu
Khoa Giáo dục Quốc phòng

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Nguyễn Viết Huấn, Đổi mới tổ chức, phương pháp giảng dạy môn Điều lệnh đội ngũ ở Trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số: SP-05-160.

2)          Nguyễn Viết Huấn, Đổi mới tổ chức, phương pháp giảng dạy môn Bắn súng tại trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-07-155.

3)          Nguyễn Viết Huấn, Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực tập sư phạm cho sinh viên khoa Giáo dục quốc phòng, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-09-344.

4)          Phạm Thế Kỷ, Đổi mới tổ chức, phương pháp giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-05-163.

5)          Phạm Thế Kỷ, Dự án xây dựng phòng học chyên dùng chất lượng cao, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-07-156.

6)          Vũ Văn Phương, Tổ chức và sử dụng lực lượng tự vệ phòng chống Chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ và gây rối tại trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Trường.

7)          Vũ Văn Phương, Giảng dạy học phần đường lối quân sự và lịch sử nghệ thật quân sự Việt Nam theo phương pháp dạy học tích cực, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-08-244.

8)          Vũ Văn Phương, Những yếu tố cần thiết để dạy và học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh theo phương pháp tích cực tại Trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-10-522.

9)          Nguyễn Văn Quý, Ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy phần binh khí các loại súng bộ binh trong giáo trình binh khí kĩ thuật bộ binh, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-06-61.

10)        Phạm Hồng Sơn, Phòng chống Chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ trong sinh viên trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-05-161.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top