A A+
Đề tài nghiên cứu
Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Bùi Xuân Anh (Tham gia), Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Pháp luật học ở trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-11-61 (Nghiệm thu 2010).

2)          Nguyễn Đức Chiến, Đổi mới phương pháp dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học sư phạm. Đề tài cấp Bộ - mã số B2009-17-217 (Nghiệm thu 2010).

3)          Hoàng Duy Chúc, Tư tưởng triết học Việt Nam thời kì phong kiến dân tộc (từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX), Đề tài cấp Bộ - mã số B2005-75-154 (Nghiệm thu 2006).

4)          Nguyễn Văn Cư (Tham gia), Yếu tố triết học hiện sinh trong tư tưởng Hồ Xuân Hương và việc vận dụng trong dạy học Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-09-33 (2010-2011).

5)          Đào Đức Doãn, Những loại hình chủ yếu của tiểu thuyết tâm lí trong văn học Việt Nam từ đầu TK XX đến năm 1945, Đề tài cấp Trường - mã số 09-SP045 (Nghiệm thu 2010).

6)          Phạm Văn Dũng, Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giáo dục, lối sống cho học sinh ở trường PTTH ở Hà Nội hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-08-226 (2009).

7)          Phạm Văn Dũng (Tham gia), Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục cho đồng bào các dân tộc thiểu số - Cơ sở để giữ vững ổn định chính trị ở Tây Nguyên hiện nay, Đề tài cấp Bộ - mã số B.06-51 (2007).

8)          Phạm Văn Dũng (Tham gia), Đổi mới phương pháp dạy học môn chủ nghĩa xã hội khoa học trong chương trình đào tạo ngành cử nhân giáo dục chính trị, Đề tài cấp Bộ - mã số B.07-17 (2008).

9)          Phạm Văn Dũng (Tham gia), Một số biện pháp phát triển giáo dục - đào tạo cho nông dân vùng Đồng bằng sông Hồng - Một cơ sở để giải quyết thất nghiệp ở các khu công nghiệp hiện nay, Đề tài cấp Bộ - mã số B.07-04 (2008).

10)     Phạm Văn Dũng (Tham gia), Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công bằng và bình đẳng dân tộc trước thời kì đổi mới và trong thời kì đổi mới, Đề tài cấp Nhà nước - mã số KX 09-04-01 (2010).

11)     Dương Văn Khoa (Tham gia), Đổi mới phương pháp dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học sư phạm, Đề tài cấp Bộ - mã số B2009-17-217 (Nghiệm thu 2010).

12)     Dương Văn Khoa, Những chuyển biến trong kinh tế nông nghiệp từ 1884 đến 1945, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-10-548 NCS.

13)     Dương Văn Khoa (Tham gia), Giáo dục - khoa cử Việt Nam theo tinh thần nho học từ thế kỉ XI đến cuối thế kỉ XV và ý nghĩa của nó đối với nền giáo dục Việt Nam hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-09-331 (Nghiệm thu 2010).

14)     Dương Văn Khoa (Tham gia), Sinh viên ĐHSP Hà nội học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-08-226 (Nghiệm thu 2009).

15)     Dương Văn Khoa (Tham gia), Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Trường (Nghiệm thu 2009).

16)     Nguyễn Như Hải, Vai trò của tương tác khoa học đối với sự tích hợp các khái niệm, các phương pháp khoa học và hình thành các khoa học mới, Đề tài cấp Bộ - mã số B2010-17-256 (2010).

17)     Nguyễn Như Hải, Xây dựng chương trình khung giáo dục đại học ngành Giáo dục Chính trị, Mã số 6551/QĐ-BGDĐT (2006).

18)     Vũ Thị Mỹ Hạnh (Tham gia), Công, dung, ngôn, hạnh trong Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với người phụ nữ Việt Nam hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-10-506 (2010).

19)     Vũ Thị Mỹ Hạnh (Tham gia), Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Chính trị hệ trung cấp chuyên nghiệp (Lưu hành nội bộ), Trường Cao đẳng Công nghiệp - Bộ Công thương (thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc), (2007).

20)     Nguyễn Thu Hương, Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn pháp luật học ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-11-61 (2010-2011).

21)     Trần Thanh Hương, Hoạt động sản xuất và kinh doanh của t­ư sản Việt Nam ở Bắc Kì trong 30 năm đầu thế kỉ XX và tác động của nó đến kinh tế- xã hội Việt Nam, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-09-424 NCS (Nghiệm thu 2010).

22)     Trần Thanh Hương, Đổi mới phương pháp dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học sư phạm, Đề tài cấp Bộ - mã số B2009-17-217 (Nghiệm thu 2010).

23)     Nguyễn Văn Long, Giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên Trường ĐHSP, Đề tài cấp Trường - mã số SP-05-06 (2006).

24)     Nguyễn Văn Long (Tham gia), Xây dựng nguồn lực trí thức Việt Nam thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH, Đề tài cấp ĐH Quốc gia mã số QTTC 08-05 (2009).

25)     Nguyễn Thị Nga, Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Pháp luật học ở trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-11-61 (2010-2011).

26)     Nguyễn Đức Thìn, Phương pháp nghiên cứu và phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đề tài cấp Bộ - mã số B203-75-84 (Nghiệm thu 2005).

27)     Nguyễn Đức Thìn, Các hình thức tổ chức công tác tuyên huấn trong sinh viên sư phạm, Đề tài cấp Bộ - mã số B99-75-10 (Nghiệm thu 2001).

28)     Hoàng thị Thuận, Yếu tố triết học hiện sinh trong tư tưởng Hồ Xuân Hương và việc vận dụng trong dạy học Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-09-33 (2010-2011).

29)     Nguyễn Thị Phương Thuỷ, Vai trò của giáo dục gia đình trong giáo dục công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-08-229 (Nghiệm thu 2009).

30)     Nguyễn Thị Phương Thuỷ (Tham gia), Đổi mới phương pháp dạy học môn CNXH khoa học trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Giáo dục Chính trị, Đề tài cấp Bộ - mã số B-007-17-92 (Nghiệm thu 2008).

31)     Nguyễn Thị Phương Thuỷ (Tham gia), Đạo đức nghề nghiệp và vai trò của nó đối với sinh viên sư phạm trong điều kiện hiện nay. Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-07-131 (Nghiệm thu 2008).

32)     Nguyễn Thị Phương Thuỷ (Tham gia), Đổi mới phương pháp dạy học ở khoa Giáo dục Chính trị, trường ĐHSP Hà Nội, đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-08-224 (Nghiệm thu 2009).

33)     Nguyễn Thị Thường, Chủ nghĩa thực dụng và ảnh hưởng của nó đến đời sống sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-08-230 (Nghiệm thu 2010).

34)     Nguyễn Thị Thường, Một số đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa hiện sinh, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-07-130 (Nghiệm thu 2009).

35)     Nguyễn Thị Toan, Chuyên luận "Từ minh triết Phật giáo đến sự phát triển bền vững của Việt Nam trong thời đại ngày nay", Đề tài cấp Nhà nước "Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh" (2010).

36)     Nguyễn Thị Vân, Công, dung, ngôn, hạnh trong Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với người phụ nữ Việt Nam hiện nay, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-10-506.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top